Суфинансирање или надокнада путних трошкова

Служба

Запослени запослен по основу уговора о раду може поднети захтев за суфинансирање или накнаду путних трошкова од Фонда рада или код послодавца.

Накнада путних трошкова од законодавца

Приликом закључења уговора о раду странке могу допунити садржај одређен у чл. 29 Закона о раду за додатне одредбе. Проширујући делокруг одредаба уговора о раду на клаузуле значајне за странке, послодавац треба да има на уму да у складу са начелом садржаним у чл. 18. Закона о раду, одредбе уговора о раду не могу бити неповољније по запосленог од одредаба закона о раду.

Накнада којом се запосленом надокнађује путни трошак је приход из радног односа, те стога подлеже доприносима и опорезивању. Накнада путних трошкова запосленог до радног места подлеже пореском ослобођењу (члан 21. ст. 1. (112) Закона о порезу на доходак грађана), ако је обавеза сношења трошкова по радном месту прописана одредбама других закона. .

Суфинансирање или рефундација путних трошкова из Фонда рада

За подношење захтева за суфинансирање или рефундацију путних трошкова из Фонда рада, запослени мора да поднесе захтев за рефундацију путних трошкова у подручном бироу рада надлежном по месту пребивалишта. Међутим, могуће је када је запослење узето са упутнице завода за запошљавање и плата не прелази двоструко најнижу плату. Радник такође мора стално да борави у области у којој постоји ризик од посебно високе структурне незапослености (може бити надокнађен за период од 12 месеци). Поред тога, сваког месеца запослени мора да предочи потврду о запослењу и приходима за одређени месец, листу присутних, као и документе који потврђују трошкове путовања (карте, рачуни).

Накнада о којој је реч није обавезна, запосленом се може одбити, на пример, ако је буџет намењен за ову намену исцрпљен.

Приликом подношења захтева за рефундацију путних трошкова од послодавца, таква могућност се јавља само ако је запослени делегиран на рад од стране послодавца. Дакле, ако добровољно прихватите понуду за посао у граду који је 20, 50 или 200 км удаљен од вашег места становања, путну накнаду морате да покријете сами. Дакле, запослени нема право на накнаду или надокнаду утрошеног износа.