Обавезе послодавца који ангажује запослене

Служба

Да ли сте послодавац и да ли тренутно запошљавате нове раднике? Запамтите да пре и непосредно након потписивања уговора о раду имате низ обавеза које морате испунити. Пишемо детаљно о ​​уговору о раду, документима које треба да прикупите и осталим обавезама које сносе на вас као послодавца. Обавезно проверите које су обавезе послодавца који ангажује запослене!

Обавезе послодавца пре закључења уговора о заради

 1. Послодавац попуњава документа која се тичу будућег запосленог – односно његову пријаву уз биографију, пропратно писмо и евентуални портфолио, потврде о запослењу добијене од претходних послодаваца, потврде које потврђују његове стручне квалификације, високо образовање, сертификате итд. захтевати да будући запослени достави сва документа (лични подаци које послодавац може да прибави од запосленог наведени су у члану 221. Закона о раду и то су: име или имена и презиме, датум рођења, имена родитеља, пребивалиште и дописна адреса, образовање и уверење и курс о претходном запослењу). На основу ових прикупљених докумената, послодавац прикупља сазнања о запосленом лицу и креира профил будућег запосленог.
 2. Послодавац мора запамтити да будући запослени мора попунити лични упитник.
 3. Послодавац такође тражи од кандидата да достави лекарско уверење да не постоје контраиндикације за рад на одређеном радном месту (тестови се врше о трошку послодавца). Без овог решења, запослени не може да почне да ради. Међутим, ово се не односи на људе који су поново ангажовани на истом радном месту или на радном месту са истим условима рада као претходни. Међутим, следећи уговор о раду мора бити закључен у року од 30 дана од истека или раскида претходног уговора.

Заснивање радног односа

Додатна документа

Након пријема радника, послодавац има право да прибави следећа документа:

 • ПЕСЕЛ број;
 • личне податке деце запосленог (захваљујући овим подацима запослени ће моћи да користи посебне погодности и права предвиђена законом о раду), односно њихова имена, презимена и датуме рођења.

Уговор о раду

  1. Образац уговора
   • Уговор се може закључити у писаној форми са потписом обе стране
   • или послодавац писмено потврди аранжмане у вези са уговором у писаној форми најкасније на дан ступања на посао новог запосленог, односно такво писмо треба да садржи конкретне стране уговора, његову врсту и услове;
   • штавише, уговор о раду се може закључити усмено и овај образац је такође обавезујући. Ипак, сигурнији корак за послодавца је склапање писменог уговора, захваљујући таквом поступку послодавац се штити од оптужби за повреду права запосленог, за шта може бити и кажњен.
  2. Уговорено време
   • Најчешће се на самом почетку закључује уговор о раду на пробни период, којим се проверава да ли ће запослени добро пословати на позицији коју обавља и да ли има одговарајуће квалификације за овај посао. Уговор о пробном раду траје највише три месеца и може претходити било којој другој врсти уговора о раду.
   • Ако се запослени покаже успешним на датој позицији, са њим се закључује уговор о раду на неодређено време. Такав уговор на неодређено је свакако најкориснији за запосленог, јер најефикасније штити његова права и трајност радног односа.
   • Са запосленим можете закључити и уговор на одређено време, односно уговором је тачно одређено од када до када престаје радни однос. Наведен је не само датум раскида уговора, већ и догађај који ће резултирати раскидом. Међутим, догађај мора бити сигуран и време његовог доласка мора бити познато или предвидљиво.
   • С друге стране, ако послодавац ангажује запосленог за обављање одређеног посла, онда са њим закључује уговор на време трајања одређеног посла.
   • А када се запослени ангажује на замени другог запосленог за време његовог оправданог одсуства са посла, закључује се уговор о замени. Датум завршетка овог уговора може се одредити одређеним датумом или навођењем околности чији ће наступ довести до раскида уговора.
  3. Шта треба да буде у уговору?
   • стране у уговору;
   • врста уговора;
   • датум заснивања радног односа;
   • услови рада који се, у складу са законом о раду, могу продужити током радног односа;
   • услови накнаде са својим компонентама;
   • радно време;
   • Тип посла;
   • место рада;
   • датум почетка рада, ако га нема, онда се радни однос заснива даном потписивања уговора;
   • и додатне резерве, нпр. неконкуренција, пренос ауторских права, финансијска суодговорност, професионална и службена тајна итд.

Додатне информације нису укључене у уговор

Послодавац је дужан да у року од 7 дана од дана потписивања уговора сачини и пружи запосленом информације (додатно, ове информације могу бити поткријепљене релевантним прописима), које ће укључивати:

 • рокови плаћања - њихова учесталост;
 • детаљан обим дужности;
 • начин обављања послова на датом радном месту плус могући професионални ризици или опасности по здравље и живот у вези са датим положајем;
 • стандард радног времена запосленог;
 • права запослених;
 • дужина одмора;
 • дужина отказног рока;
 • напомену о закону о привредним друштвима, односно правилнику и колективном уговору (а ако га нема, послодавац мора додатно да наведе датум и место исплате накнаде, ноћно време и начин потврђивања доласка и присуства запослених на послу, као и оправдање одсуства са посла) који важи на радном месту. Запослени, с друге стране, мора потписати изјаву да је прочитао све прописе и документе садржане у закону о привредним друштвима.

Међутим, уколико дође до било каквих промена у уговору или у додатним информацијама које се дају запосленом, послодавац је дужан да о њима обавести запосленог најкасније у року од месец дана од дана њиховог ступања на снагу.

Обука о БЗР

Послодавац мора да обезбеди запосленом обуку из области безбедности и здравља на раду пре него што запослени почне да ради (осим ако запослени не склопи други уговор са послодавцем, обука није потребна поново). Таква обука се, наравно, спроводи о трошку послодавца и током рада и укључује опште инструкције и обуку на радном месту. Након њиховог завршетка, запослени је дужан да потпише документ којим се наводи да је учествовао на датој обуци, те да је упознат са одредбама и принципима безбедности и здравља на раду.

Евиденција

У обавезе послодавца спада и вођење детаљне, за сваког запосленог одвојене документације о радном односу и самог запосленог, укључујући и његове личне досијее које се састоје од три дела обележена словима А, Б, Ц.

Вођење евиденције о радном времену

Образац евиденције бира сам послодавац.

Вођење евиденције младих радника и других евиденција, уписника и спискова, нпр. списка запослених одговорних за пружање прве помоћи, евиденције незгода на раду и др.

 1. Вођење личне листе исплаћених плата и бенефиција.
 2. И, наравно, пријава радника на обавезно осигурање на ЗУС.

Као што видите, послодавац који запошљава нове раднике мора да испуни низ обавеза чије занемаривање има озбиљне последице. С обзиром да се ове обавезе тичу запослених, а самим тим и њихових права, запослени их могу тужити чак и на суду, а то не слути на добро послодавцу, јер у будућности могу имати проблема да пронађу запослене.