Накнада за накнаду - шта треба да знате о томе?

Служба

Продужена спреченост за рад запосленог због болести или незгоде на раду значи смањење висине зараде. Стога, запослени који одлучи да се подвргне рехабилитацији може рачунати на компензациони додатак.

Ко има право на накнаду штете?

Таква бенефиција се додељује запосленима којима је смањена примања у вези са тзв професионална рехабилитација изазвана смањеном ефикасношћу за рад. Рехабилитацију могу подвргнути запослена лица у случају да:

 • изложени су професионалној болести и захтевају преквалификацију,

 • раде у посебно тешким или штетним условима, а њихово здравствено стање захтева промену посла,

 • услед дуготрајне болести или незгоде на раду изгубили су способност за обављање службених дужности, па им је потребна адаптација на рад.

Важно!

О потреби спровођења професионалне рехабилитације запосленог одлучује војводски центар за медицину рада или овлашћени лекар ЗУС-а.

Ако је до професионалне рехабилитације дошло услед незгоде на раду или професионалне болести, запослени има право на накнаду штете из осигурања од незгоде. У другим случајевима, компензациони додатак се исплаћује из здравственог осигурања.

Ко не може да се пријави за накнаду штете?

Накнада за накнаду може се доделити само лицу запосленом по основу уговора о раду. Право на такву бенефицију немају:

 • извођачи (чак и ако плаћају социјалне доприносе, укључујући добровољно здравствено осигурање)

 • извођачи радова,

 • предузетници,

 • незапослени,

 • пензионери,

 • старосне пензије (у случају инвалидске пензије).

Колико дуго могу да примам надокнаду?

Накнада у виду надокнаде одобрава се за период професионалне рехабилитације, али не дуже од 24 месеца. Право на накнаду престаје даном завршене професионалне рехабилитације и преласка на друго радно место.

Подношење захтева за компензациони додатак

Ако овлашћени лекар ЗУС-а или лекар војводског центра медицине рада утврди да запослени треба да се подвргне професионалној рехабилитацији, запослено лице треба да поднесе захтев за надокнаду:

 • теренска јединица ЗУС надлежна за седиште послодавца,

 • послодавац, ако је исплатилац бенефиција.

Уз пријаву треба доставити лекарско уверење, а када накнаду исплаћује ЗУС - и потврду ЗУС З-3.

Износ компензационог додатка

Као што је на почетку поменуто, компензациони додатак се исплаћује у случају смањења накнаде због рехабилитације. То значи да људи којима је плата остала на истом нивоу немају право на то.

Висина накнаде утврђује се разликом између просечне месечне зараде за 12 календарских месеци који претходе месецу у коме је настало право на додатак и месечне зараде остварене за рад у условима професионалне рехабилитације.