Надлежна пореска управа за ПДВ и ПИТ – како се утврђује?

Пореска Служба

Једна од најважнијих обавеза сваког предузетника је подношење пореске пријаве и плаћање пореза одговарајућој пореској управи. Дакле, обвезник пре отпочињања делатности треба да сазна којој пореској управи припада, тачније која ће за њега бити надлежна за ПДВ, а која за порез на доходак. Како одредити надлежну пореску службу?

Надлежна пореска управа за обрачун пореза на доходак

У складу са ст. 4 Уредбом министра финансија од 22. августа 2005. о имовини пореских органа, локална надлежност пореских органа у пословима пореза на доходак грађана утврђује се према месту пребивалишта.

Постоји један изузетак од горе наведеног рецепта. Реч је о пореским обвезницима који се опорезују на основу пореске картице. Према чл. 29. став 3. Закона о паушалном порезу на доходак на одређене приходе физичких лица: За порез на доходак који се плаћа у виду пореске картице месно надлежан је руководилац пореске службе према месту организованог оснивања, назначеном у пријави за регистрацију привредне делатности, а у случају нерегистровања делатности. у регистар или ако се делатност обавља без организованог оснивања - према месту пребивалишта пореског обвезника или седишту ортачког друштва, а ако се седиште ортачког друштва не може утврдити - према месту пребивалишта др. један од партнера.

Промена места пребивалишта и надлежности пореске управе за обрачун пореза на доходак

Ако предузетник током пореске године промени пребивалиште, промениће се и пореска управа надлежна за обрачун пореза на доходак.

У таквој ситуацији, надлежност пореске управе утврђује се према месту пребивалишта на последњи дан обрачунског периода на који се односи измирење аконтације ПДВ-а.

Промена места пребивалишта и промена надлежне пореске управе се пријављују ажурирањем ЦЕИДГ-1 апликације у року од 7 дана од дана промене.

Надлежна пореска управа за обрачун ПДВ-а

Од 1. јануара 2016. године промењена је надлежност пореске управе за обрачун ПДВ-а. Тренутно, у случају самосталних предузетника, надлежна канцеларија за обрачун ПДВ-а је пореска управа према месту пребивалишта пореског обвезника, односно исто као и за обрачун пореза на доходак.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Промена места пребивалишта и надлежност пореске управе за обрачун ПДВ-а

У ситуацији када обвезник ПДВ-а промени своје пребивалиште, осим достављања ажурирања ЦЕИДГ-1 апликације, дужан је да ту чињеницу пријави и на пријави ПДВ-Р. Пријаву за ПДВ-Р треба поднети „новој“ пореској управи у року од 7 дана од дана промене.

Уколико се у току обрачунског периода промени својства пореске управе, надлежна за обрачун ПДВ-а биће она која је била надлежна последњег дана овог периода, односно последњег дана у месецу – за месечна обрачуна ПДВ-а или последњег дана. квартала - за квартална обрачуна ПДВ-а.

Дакле, предузетници који воде самосталну делатност плаћају и порез на доходак и ПДВ у једној пореској управи надлежној по месту пребивалишта. Под пребивалиштем се подразумева место у коме порески обвезник борави са намером сталног боравка.