Обавезујућа информација о стопи (ВИС) – ко може да поднесе пријаву?

Пореска Служба

1. новембра 2019. године уведена је обавезна информација о стопи (ВИС), која је још једна институција након Обавезујућих информација о акцизама (ВИА) и Обавезујућих тарифних информација (БТИ). Информације о обавезној стопи институције омогућавају вам да добијете правно ваљане информације о стопи ПДВ-а која је одговарајућа за дати производ или услугу. Добијени подаци биће обавезујући за порески орган. Законодавац указује да ће се тиме решити актуелни проблеми пореских обвезника са утврђивањем стопе ПДВ-а. Како припремити ВИС да бисте добили информације о стопи ПДВ-а која је одговарајућа за продата добра или услуге?

Обавезујућа информација о стопи - када ће ступити на снагу?

Министарство финансија је већ 2018. године најавило оснивање институције Информација о обавезујућем курсу, у оквиру планиране измене Закона о порезу на додату вредност и неких других аката, којима ће бити уведена и матрица стопа ПДВ-а. Закон је ступио на снагу 01.11.2019. Тек од овог датума могуће је подносити пријаве за ВИС, а ВИС ће постати правно важећи тек од 1. јула 2020. године.

Шта је обавезна информација о стопи?

Обавезујућа информација о стопи треба да буде гаранција за пореске обвезнике да је за добра или услуге које продају примењена одговарајућа стопа ПДВ-а према ЦН класификацији (Комбинована номенклатура) за добра или ПКВиУ (Пољска класификација производа и услуга) за услуге. Поред тога, осмишљен је да заштити пореског обвезника током пореске ревизије у ситуацији када контролни орган доводи у питање стопу ПДВ-а за дату робу/услугу. Уколико добијени ВИС податак указује на стопу ПДВ-а коју примењује порески обвезник, порески орган неће моћи да доведе у питање примењену стопу ПДВ-а, па самим тим резултат инспекцијског надзора неће имати негативне последице по пореског обвезника. Обавезујућа информација о стопи је у форми административне одлуке коју доноси АСК - Директор Коморе пореске управе, на основу извршног акта. Законодавац је такође назначио да од 1. новембра 2019. године Информација о обавезујућем курсу замењује до сада издата појединачна тумачења у обиму обухваћеном ВИС (тј. класификацију добара/услуга према ЦН или ПКВиУ, и одређивање пореске стопе за ово добро). / услуга). Дакле, до краја октобра 2019. године порески обвезници би могли да се пријаве за тумачење у вези са утврђивањем исправне стопе ПДВ-а, али ће престати да важе за период који се примењује од 1. јула 2020. године.

Како добити ВИС?

Порески обвезник може добити информације о ВИС-у на основу одговарајуће апликације, за потребе опорезивања порезом на промет добара, увоз добара, набавку добара унутар Заједнице или пружање услуга, што ће укључивати:

 1. Опис робе или услуга које су предмет ВИС-а;

 2. Класификација ове робе према поглављу, артиклу, подброју или шифри комбиноване номенклатуре (ЦН), или према овој услузи према одељењу, групи, класи, категорији, подкатегорији или артиклу ПКВиУ неопходна за:

  • одређивање одговарајуће стопе за ову робу или услугу;

  • разврставање добра или услуге ради примене одредаба Закона о ПДВ-у и подзаконских аката донетих на основу њега, осим оних који се односе на утврђивање пореске стопе (ако је порески обвезник захтевао такво поступање на поднетом захтеву);

 3. Пореска стопа која се примењује на ову робу или услугу. На основу чл. 42д. Одељак 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добра и услуге и Закона о порезу, пријава за издавање ВИС-а подлеже такси од 40 ПЛН. Уплата се врши најкасније на дан подношења пријаве. Штавише, у ситуацији када је за испитивање пријаве за издавање ВИС-а потребно испитивање или анализе, подносилац захтева је дужан да на овај рачун уплати додатну накнаду. Захтев се може поднети пореској управи заједно са потврдом о уплати таксе од 40 ПЛН за издавање ВИС-а.

Ко може да поднесе пријаву за ВИС?

Коришћење Информације о обавезујућем курсу могуће је за пореске обвезнике (активне и ослобођене ПДВ-а) са пореским идентификационим бројем (НИП), и наручиоце (физичко лице, правно лице или организациону јединицу без правног лица, дужну да примењује јавну Закон о набавкама), у мери која утиче на начин обрачуна цене у вези са додељеном јавном набавком.

Информације издате у области ВИС-а објављују се у БИП-у (Билтен за јавно информисање). Захваљујући томе, други порески обвезници могу да искористе ту одлуку. У случају пореског обвезника који није подносилац захтева, ако постоји продаја производа/услуге са истом спецификацијом као у одлуци ВИС, то ће такође бити обавезујуће за њега. Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Како припремити ВИС?

На почетку, вреди нагласити да се једна поднета пријава за ВИС може односити само на један производ или услугу и посебно треба да садржи:

1. Детаљан опис робе или услуга који омогућава њихову класификацију према Комбинованој номенклатури (КН) односно ПКВиУ;

2. Подаци о пореском обвезнику или наручиоцу;

3. Подаци о представнику пореског обвезника или наручиоца, ако је именован.

Образац пријаве за издавање ЗИС-а утврдио је министар надлежан за јавне финансије, правилником (са задржавањем наведених елемената). Уз њега можете приложити било које документе у вези са робом/услугом (наведено у апликацији за издавање ВИС), што ће помоћи АСК-у да изврши њихову одговарајућу класификацију (према Комбинованој номенклатури ЦН или ПКВиУ). То посебно укључује:

 • фотографије,

 • планови,

 • дијаграми,

 • каталози,

 • одобрења,

 • упутства,

 • информације од произвођача,

 • други документи које поседује порески обвезник, који омогућавају прецизнију идентификацију добара/услуга.

Важно је напоменути да је на пријави могуће тражити разврставање робе или услуге у сврху примене одредаба Закона о ПДВ-у и подзаконских аката донетих на основу њега, осим оних који се односе на утврђивање пореске стопе. . Дакле, поред утврђивања стопе ПДВ-а, апликација се може применити и за утврђивање опорезивања ПДВ-ом трансакција по основу обрнуте наплате, подложне обавезној подељеној уплати, личном ослобођењу ПДВ-а или ослобађању од обавезе коришћења фискалне касе, или за потребе примене института солидарне одговорности.

Обавезујућу информацију о стопи треба да изда пореска управа без непотребног одлагања, најкасније у року од 3 месеца од дана пријема захтева. Наведени период не би требало да обухвата временске рокове предвиђене одредбама пореског закона за обављање одређених делатности, периоде обуставе поступка и периоде одуговлачења проузрокованих кривицом странке или из разлога на које не може утицати власт.

Да ли обавезна информација о стопи може изгубити своју правну снагу?

Предузетник који је стекао ВИС биће у обавези да провери да ли су подаци којима располаже и даље обавезујући. Као што је наведено у члану 42х. одељак 1. амандмана на ПДВ, Информација о обавезујућем курсу може изгубити правну снагу. Ово се може десити, на пример, када добијене информације нису у складу са прописима (нпр. проширење каталога услуга/роба обухваћених поступком обрнуте накнаде или промена вредности ПДВ стопа). Рок важења настаје даном ступања на снагу прописа, услед чега је издата информација о обавезној цени постала неусаглашена са њима.

У вези са наведеним, порески орган ће по службеној дужности или на захтев ВИС адресата моћи да измени или опозове издату информацију о тарифи у случају да је она нетачна или незаконита због:

 1. Усвајање измена и допуна Комбиноване номенклатуре (КН);

 2. Усвајање мера Европске комисије за утврђивање тарифне класификације робе;

 3. Када престане да буде у складу са тумачењем Комбиноване номенклатуре које произилази из:

  • објашњења из чл. 9 сец. 1 лит. (а) друга алинеја Уредбе Савета (ЕЕЗ) бр. 2658/87 од 23. јула 1987. о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи;

  • пресуда Суда правде Европске уније;

  • одлуке о класификацији, мишљења о класификацији или измене и допуне објашњења Номенклатуре Хармонизованог система описа и кодирања робе коју је усвојила организација основана у складу са Конвенцијом о оснивању Савета за царинску сарадњу, сачињеном у Бриселу 15. децембра 1950. године.

Како припремити ВИС - резиме

Предузетник који се пита како да састави ВИС прво ће морати да одабере за коју робу или услугу жели да састави апликацију за ВИС. То је изузетно важно јер се једна апликација може односити само на један производ или услугу, а њена цена ће бити 40 ПЛН. У следећем кораку припремамо апликацију за издавање ВИС-а. У овом тренутку, вреди размислити о додавању додатног захтева за анализу не само у вези са стопом ПДВ-а, већ на пример о примени ослобађања од касе за дату продају. Поред тога, не заборавите да приложите све документе који омогућавају прецизнију идентификацију производа/услуге. Након састављања пријаве, уплата од 40 ПЛН мора бити извршена благовремено. Потврду треба приложити уз пријаву и доставити је пореској управи. Након истека законског рока, порески обвезник ће добити информације о ВИС-у, захваљујући којима порески орган неће моћи:

 • наплатити камату за кашњење у плаћању,

 • примењују поступке у случајевима пореских прекршаја или пореских прекршаја,

 • доводи у питање стопу ПДВ-а коју примењује порески обвезник на основу ВИС,

 • обавезати пореског обвезника да плати порез.

Које су предности добијања ВИС-а?

Добијање информација о обавезној стопи доноси многе погодности, укључујући гаранцију (сигурност) исправности примењене стопе ПДВ-а, добијање заштите од стране подносиоца захтева, захваљујући којој порески орган не може да доведе у питање примењену стопу ПДВ-а у случају провере, правилно обрачунавање гарантоване одређене трансакције ПДВ-а, заштита за остале обвезнике ПДВ-а, као и - у случају наручиоца, повећање сигурности одређивања цене у тендерима.