Услуге стручног образовања и ослобађање од ПДВ-а

Пореска Служба

Услуге стручне обуке и преквалификације нису увек квалификоване за ослобађање од ПДВ-а. Утврђивање да ли нам пружање дате услуге даје право да применимо ослобођење од ПДВ-а изазива пореским обвезницима многе потешкоће, укључујући због промене дефиниције услуга стручног оспособљавања у прописима. Хајде, дакле, анализирамо када су услуге стручног оспособљавања или преквалификације ослобођене ПДВ-а.

Услуге стручног образовања у Закону о ПДВ-у

На основу чл. 43 сец. 1 тачка 29 Закона о добрима и услугама, услугама стручног образовања или преквалификације осим оних наведених у тачки 26, ослобођени су ПДВ-а, па се стога разликују од оних које пружају јединице обухваћене образовним системом, универзитети, научне јединице Пољске. Академија наука и истраживачки институти, у области образовања:

  • спроводи у облицима и под условима предвиђеним посебним прописима,
  • пружају субјекти који су стекли акредитацију у смислу одредаба Закона о образовању и васпитању само у оквиру услуга обухваћених акредитацијом.
  • у потпуности финансирана из јавних средстава и пружање услуга и набавка добара уско везаних за ове услуге.

Међу пореским обвезницима се јављају многе недоумице у вези са услугама које се „обављају у облицима и под условима предвиђеним посебним прописима”. Образложење је дао министар финансија, истичући да се за утврђивање применљивости ослобађања од ПДВ-а треба позвати на одредбе ЕУ и националног права и јуриспруденцију Суда правде ЕУ, посебно Директиви 2006/112 / ЕЦ Савета од 28. новембра 2006. о заједничком систему пореза на додату вредност. Акредитација потврђује да су испуњени одређени услови и да је образовање високог квалитета. Акредитацију издаје надлежни одбор поверилаца у случају вођења установа за континуирано образовање, установа практичне наставе, центара за обуку и стручно оспособљавање, у којима се образовање одвија у ваншколским облицима.

Услуге обуке неопходне за обављање професије

Министар финансија истиче да одредбе којима се одређеним професионалним групама намеће обавеза стручног усавршавања нису довољан услов да се ове услуге ослободе ПДВ-а. Да би се ослобађање од пореза на добра и услуге односило на услуге стручног образовања, неопходно је да се одредбама регулишу облици и принципи овог образовања.

Пресудом Покрајинског управног суда у Варшави поништено је место директора Пореске коморе у Варшави
Пресуда Покрајинског управног суда у Варшави од 10. новембра 2017. (ИИИ СА / Ва 3096/16) односила се на појединачну пресуду ИППП1 / 4512-408 / 16-4 / КЦ коју је издао директор Пореске коморе у Варшави у августу 9. 2016. Донето је појединачно решење о могућности примене пореског ослобођења у вези са обуком за психотерапеуте и друга лица којима су за бављење професијом потребна знања из области психотерапије. Подносилац пријаве је у пријави описао будући догађај, односно план оснивања командитног друштва, које би у оквиру својих активности пружало услуге обуке из психотерапије, али ово предузеће неће моћи да добије акредитацију у смислу одредаба о образовни систем. Према подносиоцу пријаве, наведене услуге могу бити ослобођене ПДВ-а у складу са чланом 43 ст. 1 бод 29 лит. а Закона о порезу на додату вредност, као услуге стручног оспособљавања или преквалификације, које пружају субјекти који немају акредитацију за психотерапеуте и друга лица чије је познавање психотерапије неопходно за бављење. Подносилац захтева је у образложењу навео да се због погрешне примене наведене одредбе позива на Уредбу Савета ЕУ бр. Пољске одредбе, не чине ослобађање од ПДВ-а зависним од пружања услуга под условима предвиђеним посебним прописима.

Директор Пореске коморе у Варшави се није сложио са ставом подносиоца захтева, игноришући Уредбу Савета ЕУ бр. 282/2011 и одредбе Директиве 2006/112/ЕЗ на које је она указала.

Директор Пореске коморе у Варшави је истакао да:

„За примену изузећа важно је да се дата услуга препозна као услуга стручног оспособљавања или преквалификације, а затим да се испуне додатни услови који проистичу из ове одредбе, односно да се дата обука спроведе у облицима и под предвиђеним условима. за у посебним прописима или за добијање акредитације за дату врсту обуке или финансирање дате обуке у потпуности из јавних средстава.

Стога треба навести да услуге обуке из области психотерапије за психотерапеуте и друга лица чије је знање из области психотерапије неопходно за бављење професијом коју командитно друштво намерава да пружа, не остварују право на ослобађање од ПДВ-а из чл. Уметност. 43 сец. 1 бод 29 лит. и Закона, јер се предметна обука не спроводи у облику и под условима предвиђеним посебним прописима. Организовањем обуке за психотерапеуте, предузеће не испуњава друге услове који му дају право на изузеће из чл. 43 сец. 1 тачка 29 тачка б-ц Закона. Дакле, планиране услуге обуке, укључујући и оне које се пружају и као подизвођач универзитета у области психотерапије, опорезују се по стопи ПДВ-а од 23% - у складу са чл. 41 сец. 1 у вези шала. 146а тачка 1 Закона“.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

У вези са наведеним, подносилац представке се жалила на тумачење које је у њеном случају дао директор Пореске коморе у Варшави, а Покрајински управни суд у Варшави је признао њено право, наводећи да услуге које пружа компанија могу бити изузете од ПДВ.

Суд се позвао на обимну судску праксу у вези са несавршеном применом чл. 43 сец. 1 бод 29 лит. и Закона о ПДВ-у и закључио да погрешна примена одредбе не даје право тумачу да је изостави, али чини неопходним да размотри релевантне прописе права ЕУ, односно Уредбу 282/2011 и директиву.

Што се тиче резимеа, можемо рећи да нису све услуге стручног оспособљавања или преквалификације ослобођене ПДВ-а. Да би се утврдило да ли одређена врста услуга може имати користи од објективног изузећа, неопходна је детаљна анализа одредби и издатих пореских тумачења. У случају даљих недоумица, најбоље решење може бити да се обратите за индивидуално тумачење у вези са нашим случајем.