Компензација бенефиција – зборник знања

Служба

Наставници су професионална група чија је правна ситуација у погледу запошљавања и социјалних права у великој мери регулисана посебним правилима. Међу законским актима који садрже такве прописе, осим Повеље наставника, треба поменути и Закон од 22. маја 2009. о накнадама за наставнике. Ко може да се пријави за накнаду и како да је добије?

Шта је накнада за накнаду?

Поменути закон предвиђа могућност превременог престанка професионалне делатности од стране појединих наставника, гарантујући им бенефиције за надокнаду прихода од рада за период до одласка у пензију. У пресуди Апелационог суда у Бјалистоку од 16. јула 2014. године, ИИИ АУа 172/14, истакнуто је да је сврха Закона о накнадама за наставнике да се уведе привремено решење упућено наставницима са дугим стажем, као алтернатива наставницима имају право у ограниченом обиму. Ова накнада је привременог и привременог карактера, функционише ван система социјалног пензијског осигурања, иако се финансира из државног буџета и по својој правној природи личи на бенефицију пре пензионисања.

Ко има право на накнаду?

Право на бенефицију - под условима иу висини утврђеним законом - имају наставници, ментори и друго наставно особље запослено у:

 • јавни и приватни вртићи;
 • јавне и приватне школе са правима јавних школа;
 • јавни и приватни центри за целоживотно учење, омладински едукативни центри, омладински социотерапијски центри, специјални школски и образовни центри и специјални образовни центри за децу и адолесценте који захтевају посебну организацију метода учења, рада и васпитања, као и рехабилитациони и образовни центри који омогућавају деци и адолесцентима да спроводи једногодишњу предшколску припрему, обавезно школовање и обавезно образовање, као и установе које збрињавају и васпитавају ученике у периоду школовања ван места пребивалишта.

Услови за доделу бенефиције

Бенефиција се додељује наставницима који испуњавају све следеће услове:

 • достигли одговарајућу старост;
 • да имају доприносне и недоприносне стаже, у смислу Закона о пензијама и пензијама из фонда социјалног осигурања, у износу од 30 година, укључујући 20 година рада у горе наведеним јединицама, у износу од најмање 1/2 од обавезно радно оптерећење;
 • којима је престао радни однос или им је радни однос престао или је истекао, због потпуне или делимичне ликвидације школе или због организационих промена које су резултирале смањењем броја одељења у школи, или изменама наставног плана и програма које спречавају даљи радни однос са пуним радним временом наставника

Могућност коришћења накнаде предвиђена је и за наставнике нижих средњих школа које води јединица локалне самоуправе, запослене по основу именовања или уговора о раду на неодређено, чији даљи рад у нижој средњој школи у 2017. години /2018 или 2018/2019 школска година није била могућа због организационих промена које су резултирале престанком нижег средњег образовања - а којима је због тога престао или истекао радни однос. Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Старост за коришћење погодности

Наставник има право на бенефицију ако је завршио:

 • 55 година - у годинама 2009–2014;
 • 55 за жене и 56 за мушкарце - у годинама 2015-2016;
 • 55 за жене и 57 за мушкарце - у 2017-2018;
 • 55 за жене и 58 за мушкарце – у периоду 2019-2020;
 • 55 за жене и 59 за мушкарце - у годинама 2021–2022;
 • 55 за жене и 60 за мушкарце - у годинама 2023–2024;
 • 56 за жене и 61 за мушкарце - у годинама 2025–2026;
 • 57 година за жене и 62 године за мушкарце - у годинама 2027–2028;
 • 58 година за жене и 63 године за мушкарце - у годинама 2029–2030;
 • 59 година за жене и 64 године за мушкарце - у годинама 2031–2032.

Пример 1.

Учитељици са навршених 55 година, након 30 година рада у јавном образовању, у износу који никада није био мањи од половине обавезног броја часова, отказао је уговор о раду, чиме је престао радни однос са основном школом у којој је запослена. Под описаним условима, испуњени су услови неопходни за стицање права на накнаду.

Износ бенефиције

Накнада је еквивалентна износу који настаје дељењем основице за обрачун старосне пензије, утврђене на начин одређен Законом о пензијама и пензијама из фонда социјалног осигурања, са просечним животним веком за лица са 60 година живота, утврђује се према табелама просечног очекиваног животног века које се примењују на дан подношења захтева за бенефиције, које годишње објављује председник Централног статистичког завода у виду саопштења у Службеном листу Републике Пољске „Монитор Полски“ .

Услуга се финансира из државног буџета и подлеже годишњој ревалоризацији. Висина накнаде не може бити нижа од износа најниже старосне пензије у смислу Закона о пензионим и инвалидским пензијама из Фонда социјалног осигурања, која у 2020. години износи 1.200,00 ПЛН.

Када настаје право на бенефицију, а када престаје да постоји?

Право на бенефицију настаје даном испуњења услова за његово стицање. У случају примања накнаде за боловање или накнаде за рехабилитацију, право на накнаду настаје даном престанка накнаде или накнаде.

Право на бенефицију престаје:

 • који претходи дану стицања права на старосну пензију, која је одлуком органа пензијског или другог пензијског органа утврђеног посебним прописима утврђена;
 • који претходи дану навршених 60 година живота лица које има право - за жене и 65 - за мушкарце, ако лице са правом нема право на старосну пензију утврђену решењем пензије. орган или други пензиони орган утврђен посебним прописима;
 • смрти овлашћеног лица.

Суспензија права на бенефиције

Право на накнаду се обуставља или се накнада умањује на принципима утврђеним Законом о пензијама и инвалидским пензијама из фонда социјалног осигурања - на захтев лица које има право и у случају стицања прихода у износу већем од 130 % просечне месечне зараде за календарски квартал који је последњи пут објавио председник Централног завода за статистику.

Право на бенефицију престаје, без обзира на висину прихода, ако лице које има право ступи на рад у образовне јединице наведене у Повељи наставника.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Додатак за негу

Накнада има право на додатак за негу у складу са правилима иу висини утврђеном Законом о старосним и инвалидским пензијама из Фонда социјалног осигурања - ако је лице утврђено потпуно неспособним за рад и самосталан живот или је достигло 75 година старости. Додатак за негу износи 215,84 ПЛН месечно. Овај износ се увећава коришћењем индекса индексације старосних и инвалидских пензија од месеца у коме се индексација врши. Лице које има право на старосну или инвалидску пензију, борави у установи за негу и лечење или у установи за негу и негу, нема право на додатак за негу, осим ако борави ван ове установе дуже од 2 недеље. месец.

Поступак за доделу бенефиција

Да бисте добили накнаду, потребно је поднети захтев - директно или преко обвезника доприноса - Установи социјалног осигурања. Решење о бенефицији се доноси и накнада се исплаћује:

 • организациона јединица ЗУС-а надлежна за место пребивалишта наставника;
 • организациона јединица ЗУС-а надлежна за последње пребивалиште наставника у Републици Пољској, ако наставник има пребивалиште ван територије Републике Пољске.

На одлуку о бенефицији може се уложити жалба суду.

Конвергенција права на бенефиције

У случају зближавања права на пензију, плату за одлазак у пензију, накнаду за одлазак у пензију, накнаду за одлазак у пензију или другу накнаду за одлазак у пензију или инвалиднину, утврђену на основу посебних аката, остварује се само једно од ових накнада - веће или изабрано од стране овлашћеног лица.

Систем накнада за наставнике – строго говорећи – није део система социјалног осигурања, а посебно пензионог система. Компензација је посебан правни инструмент који се посебно регулише на основу горе наведених принципа.