Стопа ПДВ-а од 0% на извоз – када се може применити?

Пореска Служба

Извоз робе, узимајући у обзир специфичне услове испоруке, повезан је са настанком нестандардних околности како у процесу производње робе, тако иу организацији испоруке, настанку услова испоруке утврђених уговором и многи други фактори. Узимајући у обзир највећу могућу групу фактора који одређују нестандардне услове испоруке, у великој мери доприноси коришћењу стопе ПДВ-а од 0% у извозу за опорезивање примљеног аванса, чак и ако ће се стварни извоз робе одвијати неколико месеци. касније.

Извозна и пореска обавеза

На основу чл. 2 тачка 8 Закона о ПДВ-у, под извозом добара треба разумети испоруку добара која се шаљу или превозе са територије земље (Пољске) ван територије Европске уније:

  1. од стране или у име добављача (директан извоз) или
  2. од стране или у име купца са седиштем ван територије земље (Пољске) (индиректни извоз) и

- када извоз робе ван територије Европске уније потврди царинарница у виду царинских исправа које она издаје.

Извоз робе, с друге стране, неће бити извоз робе од стране самог купца ради опремања или набавке пловила за рекреацију, туристичких авиона или других превозних средстава за приватне сврхе. Обавеза опорезивања извоза робе настаје по општим принципима, односно у месецу испоруке. С друге стране, ако је порески обвезник примио целу или део уплате пре испоруке добара, онда ће обавеза опорезивања дате аконтације ПДВ-ом настати у месецу од њеног пријема.

Стопа ПДВ-а на извоз добара

Стопа ПДВ-а од 0% у извозу може се применити под условом да је пре истека рока за подношење датотеке ЈПК_В7М или В7К за дати период обрачуна (нпр. до 25. августа 2021. у случају извоза извршеног 07.2021.) примио документ потврђује извоз робе ван Европске уније.

Документ који потврђује извоз може бити:

  1. електронски документ примљен из ИТ система који се користи за обраду извозних декларација или одштампан документ који потврђује царинарница,
  2. електронски документ из електронског система који се користи за обраду извозних декларација, примљен ван овог система, ако је обезбеђена његова аутентичност,
  3. извозна декларација на папиру која се подноси ван ИТ система који се користи за обраду извозних декларација или њена копија оверена од стране царинарнице.

0% ПДВ стопа на извоз - право на пријаву

Користећи претходни пример, уколико порески обвезник до 25. августа 2021. године нема царинску исправу која потврђује извоз, ову испоруку неће приказати у регистру ПДВ-а на промет, фајл ЈПК_В7 за 07. 08. 2021. уз коришћење 0 % стопе ПДВ-а, наравно, ако до 25.09.2020. (до дана подношења декларације) добије царинска документа која потврђују извоз робе.

Ако и поред извоза, порески обвезник и даље нема царинске исправе које потврђују ову чињеницу, онда ће бити у обавези да ову трансакцију прикаже као домаћу са домаћом стопом ПДВ-а (нпр. 23%), одговарајућом за продају робе.

Накнадно примање извозних докумената од стране пореског обвезника

Уколико порески обвезник не прими извозне (царинске) документе у горе наведеним роковима и прими их касније, нпр. у периоду 10/2021, тада ће имати право да исправи домаћи ПДВ (порез који је раније додао, нпр. 23%), али у обрачуну за период у коме је порески обвезник примио ове документе, односно у овом примеру то ће бити период 10/2021.

Вреди напоменути да се прилагођавање ове ситуације у насељу за 10/2021 врши кроз:

  1. смањење претходно додатог ПДВ-а због нуле,
  2. који приказује вредност извоза добара са стопом од 0%.

Плаћање аконтације и право на стопу ПДВ-а од 0% на извоз

Често, приликом извоза, порески обвезник продавцу добија авансе за будуће испоруке робе (тј. пре него што се оне изврше). Ако јесте, он може применити стопу ПДВ-а од 0% на примљену авансну уплату, под условом да:

  1. роба се извози у року од 6 месеци од краја месеца у коме је порески обвезник примио уплату, и
  2. У том року порески обвезник ће добити царинску исправу која потврђује извоз ван ЕУ.

Наравно, уколико порески обвезник не испуњава горе наведене услове, онда ће, као и до сада, морати да покаже вредност аконтације и дода ПДВ (као да показује фактуру од домаћег промета) у ЈПК_В7.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

0% ПДВ стопа на извоз и посебне услове испоруке

Изузетак од наведених правила је чл. 41 сец. 9б Закона о ПДВ-у, који омогућава пореском обвезнику да примени стопу ПДВ-а од 0% и поред тога што се добра извозе касније од шест месеци, али под условом одређених услова за извршење дате испоруке. Али то није све. Ово је случај када се роба извози у року дужем од шест месеци од пријема аванса, а то је оправдано специфичношћу таквих испорука, потврђено условима испоруке, у којима је одређен датум извоза робе. робе. У овој ситуацији, порески обвезник није дужан да врши корекције стопе ПДВ-а од 0% која се примењује као раније. Међутим, треба имати на уму да ће за период поравнања у којем је роба извезена, морати да имају царински документ који потврђује извоз до датума подношења датотеке ЈПК_В7 за овај период.

Пример 1.

Порески обвезник је примио аванс у марту 2021. године од друге уговорне стране ван ЕУ и применио је стопу ПДВ-а од 0% за извоз у вези са чл. 41 сец. 9б Закона о ПДВ-у. Услови испоруке су прецизирали да се роба испоручује у септембру 2021. године. Уколико се стварни извоз робе (због специфичних услова испоруке) десио касније од 6 месеци, да ли порески обвезник прилагоди примену стопе ПДВ-а од 0% ?

Не. Уколико је условима испоруке одређен каснији рок испоруке за септембар 2021. године и порески обвезник има царинску документацију која потврђује овај извоз најкасније до 25. октобра 2021. године (до обрачуна ПДВ-а 09/2021), неће морати да ревидира примењену стопу од 0 %.