Рб-Н извештај јединица сектора јавних финансија

Пореска Служба

Извештаји о јавном дугу као и потраживањима и одабраној финансијској имовини су тзв Рб-З и Рб-Н извештаји.Припремају се тромесечно у електронском облику иу форми папирног документа. Поред тога, јединице сектора јавних финансија дужне су да припремају годишње извјештаје, односно извјештаје Рб-УЗ и Рб-УН. Поред тога, јединице које примају субвенције за послове које су наручили администратори државног буџета дужни су да припреме Рб-ЗН извештаје у оквиру потраживања и обавеза Државног трезора за задатке које су наручили.
Извештаји Рб-З, Рб-Н, Рб-УЗ, Рб-УН и Рб-ЗН израђују се на основу Наредбе министра финансија од 15. октобра 2014. године о извештајима јединица сектора јавних финансија о финансијском пословању (у даљем тексту (пропис), који је пак објављен у складу са чл. 41 сец. 5 Закона о јавним финансијама. Сходно наведеној одредби, предметни извјештаји треба да омогуће јавно објављивање односа јавног дуга и дуга Државног трезора према бруто домаћем производу. У овом чланку ћемо разговарати о извештају Рб-Н.

Шта је извештавање?

Према постојећој доктрини, извјештавање треба схватити шире, односно не само као финансијске извјештаје, већ и као друге облике преношења информација које се односе на имовину, финансијско стање и ток пословања управљачких јединица, у овом случају Државног трезора и јединице сектора јавних финансија. Правилно спроведено извештавање има за циљ да продуби поверење грађана у државне органе. То значи да систем извештавања треба да буде што транспарентнији и разумљивији за сваког грађанина.

Финансијско и буџетско извештавање

У складу са Законом о рачуноводству, сваки субјект који је њиме обухваћен је дужан да сачини финансијски извештај на дан затварања пословних књига. Требало би да се састоји од биланса стања, рачуна добити и губитка и информација укључујући увод у извештај и објашњење. Штавише, ако то предвиђају одредбе Закона о рачуноводству или посебне одредбе, уз годишњи извештај мора бити приложен и извештај о пословању субјекта.

Што се тиче буџетских изјава, ни Закон о јавним финансијама и Закон о рачуноводству не дефинишу овај концепт, штавише, чак га ни не користе. Међутим, буџетско извештавање је концепт који се врло често користи како у финансијској пракси тако и у самој литератури. И поред наведеног, узимајући у обзир садржину прописа и одредбе чл. 41. Закона о јавним финансијама, треба претпоставити да буџетско извештавање није ништа друго до обавеза јединица сектора јавних финансија да припремају извештаје о обављеним пословима у вези са прикупљањем јавних средстава и њиховом расподелом.

Извештаји о финансијском пословању јединица сектора јавних финансија

Правилником су детаљно прецизирани задаци јединица сектора јавних финансија у припреми финансијских извештаја, укључујући регулисање њихове структуре, облика, обима прималаца и рокова за припрему и подношење разматраних извештаја. Јединице сектора јавних финансија, како је на почетку поменуто, дужне су, сходно уредби, да припремају извештаје:

  • Рб-З - тромесечни извештај обавеза по називу дуга, јемствима и гаранцијама;
  • Рб-Н - тромесечни извештај о потраживањима и одабраној финансијској имовини;
  • Рб-УЗ - годишњи допунски извјештај о стању обавеза по називу дуга;
  • Рб-УН - годишњи допунски извештај о стању потраживања по основу хартија од вредности по књиговодственој вредности;
  • Рб-ЗН - тромјесечни извјештај о стању обавеза и потраживања Државног трезора по основу обављања послова по налогу јединица локалне самоуправе.

Наведени извештаји се углавном састављају у контролне и статистичке сврхе. Заснивају се на подацима из рачуноводствених евиденција, других финансијских извештаја, као и других докумената који потврђују постојање дате обавезе или потраживања.

Подела извештаја

Горе наведени извештаји се могу припремити на неколико начина:

  • Појединачне извештаје припремају руководиоци организационих јединица, руководиоци службених јединица и руководиоци пореских управа.
  • Збирне извештаје припремају управници другостепених средстава државног буџета и управници буџетских делова који имају подређене јединице, администратори средстава државног буџета који дају субвенције за обављање послова државне управе и других послова поверених јединицама локалне самоуправе статутом, тј. као и директори комора пореске управе.
  • Збирне извјештаје, пак, припремају само предсједници одбора јединица локалне самоуправе.

Потраживања пријављена у извештају Рб-Н

Детаљна правила за израду Рб-Н извештаја су наведена у Поглављу 2 Анекса 9 „Упутства за израду извештаја“ Уредбе. Образац Рб-Н извештаја налази се у прилогу 3. наведеног правног акта. Овај тип извештаја треба да се састоји од:

  1. део А - "потраживања и одабрана финансијска средства", у овом делу ентитет је дужан да на крају извештајног периода прикаже номиналну вредност потраживања и одабраних финансијских средстава по појединачним насловима и групама дужника. Номинална вредност потраживања не укључује камату, накнаду за продужење рока и друге споредне трошкове, укључујући трошкови опомена или извршења. Штавише, вредност потраживања није умањена за отпис и преплате приказане у извештајима Рб-27С и Рб-27.
  2. део Б - "потраживања по основу јемства и датих гаранција", у овом делу субјект исказује потраживања по основу датих јемстава и гаранција, која проистичу из исплате гаранције проистекле из уговора о јемству.

Извештај Рб-Н се не односи на средства фонда социјалних давања предузећа, па стога не укључује потраживања ових средстава нити стање средстава на рачуну фонда социјалних давања предузећа и у благајни субјекта. Укупни износи доспели су приказани у извештају Рб-Н, укључујући краткорочна и дугорочна потраживања. Дугорочна потраживања су потраживања чији је првобитни рок доспећа или откупа дужи од једне године. Првобитни датум отплате, пак, треба разумети као датум предвиђен уговором, до чијег истека се дужник обавезао да отплати обавезу, без обзира на план отплате. Приликом класификације потраживања према њиховом првобитном доспећу треба утврдити период између датума коначног плаћања и датума настанка обавезе. Ако се доспели износ отплаћује у ратама, за утврђивање овог датума узима се у обзир само датум последње рате. Краткорочна потраживања су потраживања са првобитним роком доспећа или откупа краћим од годину дана.

Предметна дуговања се исказују до брисања дужника из релевантног регистра, осим ако дуг није преузео његов правни следбеник. У ситуацији када дужник прогласи стечај, вредност потраживања треба да се унесе у извештаје до брисања субјекта из регистра предузетника.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Извештаји и дисциплина јавних финансија

Све јединице сектора јавних финансија подлежу закону о одговорности за повреду дисциплине јавних финансија у погледу управљања и располагања јавним средствима. Одредбом чл. 18. тачка 2. овог закона прописано је да несастављање или благовремено достављање извештаја о спровођењу процеса прикупљања јавних средстава и њиховој расподели или исказивање у овом извештају података који су у супротности са подацима који произилазе из рачуноводствене евиденције представља повреду јавног финансијска дисциплина.

Нажалост, овај акт не функционише у складу са својим претпоставкама, јер је подношење извештаја довољно да испуни његове захтеве. Ово због чињенице да извештај сачињен на чињенично нетачан начин не крши дисциплину јавних финансија.

Рб-Н извештај - резиме

Извештај Рб-Н је једна од врста извештаја јединица сектора јавних финансија. Реч је о тромесечном извештају о потраживањима и одабраној финансијској имовини. Овај извештај треба да буде припремљен у складу са прописима садржаним у Правилнику министра финансија од 15. октобра 2014. године о извештајима јединица сектора јавних финансија о финансијском пословању. Из тог разлога, требало би да буде поуздан и исправан у садржајном и формалном и рачуноводственом смислу, трајан и читљив. Штавише, Рб-Н треба направити у традиционалној верзији, односно у облику папирног документа, као иу електронском облику.