Премије за здравствено осигурање на паушалну и пореску картицу

Пореска Служба

У последње време много се говори о премији здравственог осигурања коју плаћају предузетници. Све ово због промена које су најављене у оквиру Пољске наредбе, а које ће утицати на начин одређивања доприноса за здравствено осигурање и могућност његовог одбитка. У наставку текста показаћемо како се третирају доприноси за здравствено осигурање у случају да се порески обвезници опорезују паушално или пореском картицом.

Паушални доприноси за здравствено осигурање

Регистровани паушални износ је један од облика опорезивања привредне делатности. Најважнија карактеристика је опорезивање оствареног прихода без могућности одбитка пореско признатих трошкова.

Међутим, немогућност одбитка трошкова не значи да премија здравственог осигурања коју плаћа порески обвезник не утиче на начин обрачуна пореза.

Па, како читамо у чл. 13. Закона о паушалном порезу, паушални износ на евидентиране приходе најпре се умањује за износ премије здравственог осигурања коју плаћа порески обвезник, из чл. 27б став. 1. Закона о порезу на доходак, ако није одбијен од пореза на доходак. У случају извршења наведеног смањења примењују се одредбе чл. 27б став. 2-4 Закона о порезу на доходак.

Према поменутом чл. 27б Закона о порезу на доходак порез на доходак прво се умањује за износ:

  1. премије за здравствено осигурање из Закона о здравственим услугама које се финансирају из јавних средстава од 27. августа 2004. године:

    1. плаћа у пореској години директно од пореског обвезника у складу са одредбама о здравственим услугама које се финансирају из јавних средстава,
    2. које у пореској години наплаћује обвезник у складу са одредбама о здравственим услугама које се финансирају из јавних средстава

- умањење се не односи на доприносе чији је основ доходак (приход) ослобођен пореза по Закону и доприносе чија се процена врши по основу прихода од којих је одустало од наплате пореза у складу са одредбама Закона о порезу. Правилник;

  1. премије плаћене у пореској години из средстава пореског обвезника за обавезно здравствено осигурање пореског обвезника или лица која са њим сарађују, у складу са одредбама о обавезном здравственом осигурању које су на снази у држави чланици Европске уније која није Република Пољска или у другој земљи која припада Европском економском простору, или у Швајцарској Конфедерацији.

Износ доприноса за здравствено осигурање за који се умањује порез не може бити већи од 7,75% основице за утврђивање овог доприноса. Висина трошкова утврђује се на основу докумената који потврђују њихов настанак.

Износ доприноса за здравствено осигурање који плаћа порески обвезник мора бити приказан у делу Ј ПИТ-28 декларације. Треба нагласити да се одбитак доприноса за здравствено осигурање од пореза одвија у фази плаћања месечно/тромесечно евидентираног паушала.

Поред тога, треба имати на уму да се од пореза одбијају само уплаћени доприноси за здравствено осигурање. Обрачунати, а неуплаћени доприноси за здравствено осигурање не могу се одбити од пореза. Међутим, заостале уплате смањују порез у тренутку њиховог плаћања.

Овде је такође вредно додати да се допринос за здравствено осигурање плаћен по основу КРУС-а не одбија. Како је указао директор ИС у Бидгошћу у тумачењу од 10. новембра 2016. (бр. 0461-ИТПБ1.4511.817.2016.1.ДР), порески обвезник не може да смањи паушални порез на доходак за износ плаћене премије здравственог осигурања. КРУС-у, јер су доприноси уплаћени у складу са одредбама Закона о премијама за здравствено осигурање пољопривредника и уско су везани за пољопривредну делатност која се обавља, као и приход остварен од тога, сходно чл. 2 клаузула 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак, одредбе Закона о порезу на доходак физичких лица на које је наведено уметност. 13 сец. 1 Закона о паушалном порезу на доходак.

Доприноси за здравствено осигурање које плаћа предузетник одбијају се од паушалног пореза и исказују се у годишњој пореској пријави ПИТ-28.

Доприноси за здравствено осигурање на пореској картици

Премије за здравствено осигурање из чл.1. 27б Закона о порезу на доходак, одбијају се и у случају пореских обвезника који обављају делатност опорезовани у виду пореске картице.

Према чл. 31. Закона о паушалном порезу, порез на доходак у облику пореске картице који произилази из пореског решења, обвезник умањује за износ премије здравственог осигурања уплаћене у пореској години, у складу са одредбама о здравственој заштити. услуге које се финансирају из јавних средстава, под условом да није одбијен од пореза на доходак.

Износ доприноса за здравствено осигурање, за који се умањује пореска картица, не може бити већи од 7,75% основице за утврђивање доприноса утврђене посебним прописима.

По истеку пореске године, обвезник је дужан да до 31. јануара поднесе пореској управи годишњу ПИТ-16А изјаву о висини уплаћене и одбијене премије здравственог осигурања са пореске картице у појединим месецима.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

У случају пореске картице, висину месечног пореза утврђује руководилац Пореске управе пореским решењем. Порез се плаћа до седмог дана наредног месеца, а за децембар - до 28. децембра пореске године, на рачун пореске управе. Износ овог пореза умањује се за премију здравственог осигурања коју плаћа порески обвезник.

Због уплаћених и одбијених здравствених доприноса, обвезник који користи пореску картицу дужан је да до 31. јануара наредне године поднесе ПИТ-16А пријаву. Треба нагласити да се у овој декларацији само исказују износи доприноса за здравствено осигурање одбијени од пореза.

Наведени прописи показују да порески обвезник треба да искаже премије здравственог осигурања у ПИТ-16А пријави у месецу њиховог настанка и одбитка. То значи да се допринос за добровољно здравствено осигурање, на пример за јануар уплаћен у фебруару, може одбити од пореза у виду пореске картице која се плаћа до 7. фебруара (под условом да је допринос за здравствено осигурање уплаћен пре дана плаћања пореза). Од пореза није могуће одбити доспели, а неплаћени допринос. Такође није могуће одбити премију плаћену у другом месецу.

У контексту наведеног, директор ИС у Бидгошћу је у тумачењу од 2. септембра 2014. године (ИТПБ1 / 415-650 / 14 / ПЕС) указао да није могуће одбити допринос за добровољно здравствено осигурање за месеце у којима пословна активност је обустављена. Порески орган је нагласио да доприносе за добровољно здравствено осигурање уплаћене у месецима престанка обављања делатности, обвезник не може да одбије од доспелог износа пореске обавезе по основу пореске картице за месеце у којима делатност није обављао ( порез није плаћен).

Међутим, премије плаћене, а не одбијене у пореској години, могу се, међутим, приказати у изјави о висини плаћене премије здравственог осигурања и одузете са пореске картице у појединим месецима пореске године ПИТ-16А.

Уплаћени допринос за здравствено осигурање се одбија од пореске картице. Висина пореза се утврђује решењем руководиоца пореске управе, па обвезник не подноси годишњу пореску пријаву на овај рачун. Порески обвезник подноси годишњу ПИТ-16А пријаву за уплаћену премију здравственог осигурања.

Прелазећи на резиме, треба напоменути да је и код регистрованог паушала и код пореске картице могуће одбити уплаћено здравствено осигурање од пореза, чиме се значајно смањује износ пореза који се плаћа.