Обрачун ПДВ-а код малих пореских обвезника – готовински метод

Пореска Служба

Предузетници са статусом малог пореског обвезника могу користити готовински метод обрачуна ПДВ-а. Међутим, они су дужни да на обрасцу ПДВ-Р прописно декларишу своју спремност да користе готовински метод.

Ко је мали порески обвезник?

На основу чл. 2 клаузула 25 Закона о ПДВ-у, мали порески обвезник је обвезник ПДВ:

  • у којој вредност продаје (укључујући износ пореза) није премашила износ изражен у ПЛН у претходној пореској години, што одговара противвредности од 1.200.000 евра,
  • вођење брокерског друштва, управљање инвестиционим фондовима, агент, комисионар или друго лице које пружа услуге сличне природе, изузев провизије - ако је износ провизије или других облика накнаде за пружене услуге (укључујући и порез) износ) није премашио у претходној пореској години изражен у ПЛН износ који одговара еквиваленту од 45.000 ЕУР

- конверзија износа изражених у еврима врши се према просечном курсу евра који је објавила Народна банка Пољске првог радног дана октобра претходне пореске године, заокруженом на 1.000 ПЛН.

ПДВ готовински метод – настанак пореске обавезе

У случају да мали обвезници ПДВ измирују готовинским методом, посебан је тренутак када настаје пореска обавеза. Ако је супротна страна пореског обвезника други активни обвезник ПДВ-а, онда пореска обавеза за испоруку добара или пружање услуга настаје даном пријема целог или дела уплате (измирује се у периоду који пада на дан). датум пријема уплате од купца). Дакле, иако је фактура већ издата/примљена, порески обвезник који користи готовински метод обрачуна ПДВ-а, по правилу, не мора да га унесе у ПДВ пријаву или регистре док се не плати.

С друге стране, у случају продаје субјектима који нису активни обвезници ПДВ-а, пореска обавеза малог обвезника који ПДВ измирује готовинским путем такође, по правилу, настаје даном пријема целог или дела плаћање, али најкасније до 180. дана од дана испоруке робе или извршења услуге.

Избор готовинског метода на обрасцу ПДВ-Р

Избор готовинске методе треба пријавити на обрасцу ПДВ-Р у пореској управи надлежној по месту обављања делатности која подлеже опорезивању. У делу Ц1 штампе, у тачки 39, треба изабрати избор готовинског метода и навести период од којег се врши поравнање овом методом.

Поред тога, треба узети у обзир избор кварталног ПДВ-а. Уколико предузетник још увек не измирује ПДВ на тромесечном нивоу, треба додатно да изабере на обрасцу ПДВ-Р тачку 1 у тачки 44, као и поље 51, наводећи избор обрачуна уз коришћење ПДВ-7К декларације.

Предузетник има могућност избора готовинског метода на почетку свог пословања или касније. У случају преласка на готовински метод у периоду обављања делатности, образац ПДВ-Р треба доставити до краја месеца који претходи периоду у коме обвезник намерава да отпочне са обрачуном ПДВ-а по готовинском методу.

Готовински метод - мали рачун пореског обвезника

Предузетници који користе готовински метод обрачуна ПДВ-а обавезно на рачунима продаје морају да наведу напомену „кеш метода“, што је важан податак за извођаче радова.

Одустајање од начина плаћања

Предузетник који ПДВ обрачунава готовинским методом може да одустане од њега најкасније након 12 месеци, током којих је извршио обрачуне у складу са његовим правилима. У ту сврху треба да поднесе писмено обавештење руководиоцу пореске управе о одустајању од готовинског метода до краја тромесечја у коме је коришћен готовински метод.