ПДВ на промет јела и посуђа у угоститељским објектима

Пореска Служба

Приликом одлучивања о отварању бара или ресторана, вреди размислити колико ће ПДВ бити наплаћен на продају јела и посуђа. Чини се да питање опорезивања ове врсте понуђених производа и услуга не би требало да изазива сумње. Прочитајте и проверите како се опорезује угоститељска услуга.

Продаја јела и посуђа - услуга или робе?

Приликом анализе продаје у гастрономским објектима могу се разликовати два облика понуђених производа, и то готови производи, који се користе за препродају и представљају комерцијалну робу, и производи који се услужују директно у просторијама, који се, након одговарајуће припреме и администрације, продају на купца у потпуно обрађеном облику. На основу наведеног иу складу са пољском класификацијом производа и услуга, делатности које се односе на угоститељство су подељене на:

 • готова јела и јела са ПКВиУ бројем 10.85,
 • угоститељске услуге са бројем ПКВиУ 56.

У складу са општим тумачењем министра финансија од 24. јуна 2016. године бр.:

(...) производња готових (тј. готових, зачињених и куваних) јела и јела, која се састоје од најмање два различита састојка (без зачина и сл.), замрзнутих, у лименкама, теглама, вакумираним или коришћењем друге технологије паковања са модификованим атмосфере, који се обично пакују и етикетирају за продају. „Угоститељске услуге, с друге стране, дефинишу се као „пружање пуног пансиона намењеног директној потрошњи у ресторанима, укључујући самоуслужне ресторане и ресторане за понети, са или без места за седење. . Овде није важан тип објекта у коме се служе оброци, већ чињеница да су намењени за директну потрошњу.'

Сходно томе, оброци и готова јела су јела припремљена за потрошњу посредно, као што су, на пример, паковање у вакум кесе или замрзавање и продају у овом облику купцу. С друге стране, угоститељске услуге се односе на оброке и јела која се припремају и сервирају клијенту како би се јела непромењена у објекту или ван њега.

ПДВ на продају јела и посуђа – избор праве стопе

Примена одговарајуће стопе ПДВ-а за продају јела и посуђа зависи од степена прераде и облика у коме ће се производи продавати купцу. Детаљан списак добара и стопа налази се у анексу уредбе министра финансија о добрима и услугама за које се снижава пореска стопа на добра и услуге и у чл. 41 сец. 2 и 2а Закона о ПДВ-у. По правилу постоје три основне стопе ПДВ-а:

 • 5% - користи се за готова јела и јела намењена директној продаји, упакована у вакууму или уз употребу друге технологије, која су комерцијална роба за продавца. Изузетак за који се стопа од 5% не може применити је продаја производа са садржајем алкохола изнад 1,2%;
 • 8% - стопа се односи на угоститељске услуге које поред припреме оброка обухватају и припрему за услуживање и услуживање клијента за конзумацију у локалу. ПДВ од 8% на промет јела и посуђа примењује се на продају услуга ресторана и угоститељских објеката, угоститељских услуга и услуга припреме и услуживања пића. На основу чл. 41 сец. 1 тачка 12ф Закона о ПДВ-у, примењује се стопа од 8% изузев продаје:

  1) пића која нису наведена у Прилогу 3 или Прилогу 10 Закона о ПДВ-у или у подзаконским актима донетим на основу њих, укључујући њихову припрему и давање;

  2) добра необрађена од стране пореског обвезника, осим оних наведених у Прилогу 3 или Прилогу 10. акт или подзаконска акта донета на основу њега;

  3) јела чији су састојци роба означена као искључена из група из тач. 2. и 11. Прилога 10. горе наведеног Дела:

 • 23% - услуге и друга добра, која нису горе наведена.

Свеобухватне услуге и исправна стопа ПДВ-а

У складу са наведеним информацијама, ПДВ на промет јела и посуђа зависи од врсте производа или услуге која се нуди. Међутим, ова ситуација постаје још компликованија када порески обвезник продаје добра и услуге које подлежу различитим стопама ПДВ-а. У случају пружања свеобухватне услуге, цена зависи од робе која се продаје у оквиру ове услуге. То значи да ако порески обвезник продаје производе који подлежу повлашћеној стопи ПДВ-а, цела услуга може бити опорезована овом стопом. Услуга се сматра свеобухватном када се поред изнајмљивања простора нуди и гастрономска услуга - припрема оброка уз конобарску услугу, испод које се служе топли и хладни напици. Међутим, ако услуга нуди производ за који се примењује стандардна стопа, онда цела услуга треба да се опорезује по стопи од 23%. Овај став потврђује Министарство финансија донетим појединачним пореским решењем од 09.01.2015.

„Наведено значи да се ресторанска услуга подразумева као испорука прехрамбених производа уз одговарајуће пратеће услуге. С обзиром на наведено, није примерено да Подносилац захтева наводи да је одредбама Закона о ПДВ-у и Извршним прописом министра финансија јасно назначено да услуга ресторана (која се односи на оброке) може бити предмет две различите стопе ПДВ-а, тј. основне и редуковане. По мишљењу министра финансија, имајући у виду наведене и наведене одредбе Закона о ПДВ-у и Уредбе министра финансија, угоститељска услуга (везана за угоститељство) Подносиоца захтева као хомогена услуга је предмет на једнообразно опорезивање, што резултира немогућношћу да се на њега примењују различите (различите) стопе ПДВ-а. Тако се ресторанска услуга (везана за угоститељство), укључујући и испоруку производа, по правилу у потпуности опорезује по стопи ПДВ-а од 8% у складу са § 3 ст. 1 тачка 1 Уредбе министра финансија. Међутим, у ситуацији када ова услуга укључује набавку хране или пића из тачке 7 Анекса Уредбе министра финансија, она се у потпуности опорезује по стандардној стопи (23%)”.

Оправданост примене стопе ПДВ-а у случају свеобухватних услуга зависи и од њене сложености, односно броја услуга које се пружају у оквиру једне услуге и њихове сврсисходности. Дакле, ако порески обвезник продаје кафу у локалу, онда стопа ПДВ-а неће бити 8% (услуга ресторана), већ 23% (продаја кафе се опорезује по стопи од 23%).

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Међутим, ако порески обвезник пружа свеобухватну услугу, треба навести главне и помоћне услуге. Уколико порески обвезник пружа услугу организовања посебне приредбе, током које се служе и алкохолна пића, угоститељска услуга и услуга закупа простора се опорезују по заједничкој стопи од 8% (због већине ресторанског дела). и стопу од 23% продатих алкохолних пића у оквиру ове услуге. На такав поступак указао је директор Пореске коморе у Варшави 2. фебруара 2017. године:

„Садржај пријаве показује да ће суштинска услуга у пружању свеобухватних услуга за организацију посебног догађаја бити кетеринг услуга, која спада – како је сам Подносилац захтева навео – у ПКВиУ групацију 56.10.11.0” Припрема и послуживање хране услуге у ресторанима“, док ће активности наведене као примери Помоћне услуге (нпр. изнајмљивање собе, услуга конобара, музичка поставка, уређење просторија и сл.) обављаће се у спрези са основном услугом, односно гастрономском услугом и само ће је допуњавати. Стога, позивајући се на правно стање на изнете чињенице, треба констатовати да је нав за свеобухватну услугу организовања посебног догађаја, примењује се стопа ПДВ-а од 8%, сходно чл. 41 сец. 2 у вези чл. 146а тачка 2 Закона о ПДВ-у у вези са § 3 ст. 1 тачка 1 Уредбе министра финансија од 23. децембра 2013. године о добрима и услугама за које је смањена стопа ПДВ-а и условима за примену снижених стопа.Што се тиче пића које се служи током манифестације, треба напоменути да се у наведеној уредби министра финансија не користи термин „испорука“ у одредби којом се прецизира обим искључења снижене стопе, већ термин „продаја“, под којом се подразумева како пружање услуга, тако и испорука добара (члан 2. тачка 22. Закона о ПДВ-у). То значи да у светлу горе наведеног Према одредбама националног права, сложена делатност (нпр. угоститељска услуга у оквиру сервирања одређеног пића) није подељена на своје компоненте. Из садржаја ставка 7 Анекса наведеног Према пропису министра финансија, смањена пореска стопа од 8% изузета од опорезивања (а самим тим и обухваћена основном стопом) је продаја (која се овде подразумева као целокупна комплексна услуга, укључујући испоруку производа за потрошњу). на лицу места уз обављање послова допунске) у погледу производа наведених у тачкама 1. до 6. овог тар. Као последица тога, део услуге коју пружа Подносилац захтева, укључујући и продају пића (кафа, чај, хладна пића) без снижене стопе, подлеже пореској стопи од 23%, сходно чл. 41 сец. 1 у вези чл. 146а тачка 1 Закона о ПДВ-у. Ову околност не мења чињеница да се наведена пића испоручују као део једне свеобухватне услуге организовања посебног догађаја.'

Сумирајући, ПДВ на продају јела и посуђа зависи од врсте услуге која се нуди. Готова јела и јела намењена продаји непрерађена опорезују се по стопи од 5%, јела која се служе у ресторанима и угоститељским објектима опорезују се по стопи од 8%, док се остатак опорезује по стопи од 23% ПДВ-а. У случају свеобухватних услуга, пореска основица ће бити основна услуга, заснована на одговарајућој пореској стопи за њу, уз задржавање стандардне стопе за одређене производе.