Порез на приходе од зграда у 2019

Пореска Служба

Законодавац је 2018. године увео порез на комерцијалне некретнине. Након годину дана од важења прописа, они су измењени. Због тога ће порез на приходе од зграда сада важити за већи број пореских обвезника. Стога је важно препознати ко ће и када бити покривен.

Измене Закона о ПДВ-у и порез на приходе од зграда

Актом од 15. јуна 2018. године о изменама и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о паушалном порезу на доходак на одређене приходе физичких лица, уведена је нова редакција чл. 24б, који је на снази од 01.01.2019.

На основу чл. 24б став. 1 Закона од 15. фебруара 1992. године о порезу на добит правних лица, у даљем тексту Закон о порезу на добит, порез на приход од основног средства као зграда, који:

  1. је у власништву или заједничкој својини пореског обвезника,

  2. је предат у целини или делимично на коришћење по основу закупа, закупа или другог уговора сличне природе,

  3. налази се на територији Републике Пољске

- у даљем тексту порез на приходе од зграда, износи 0,035% пореске основице за сваки месец.

Пример 1.

Порески обвезник је изградио и пустио у рад пословну зграду. Његова вредност је 15.000 ПЛН. злот. Неће се изнајмљивати, у њему ће се налазити канцеларије компаније. У овом случају порески обвезник неће платити порез јер зграда није намењена издавању.

Порез на приход од зграда – пореска ослобођења

На основу чл. 24б став. 2 Закона о порезу на добит приход од основног средства које представља стамбени објекат стављен у употребу у оквиру реализације програма социјалног становања државе и локалне самоуправе ослобођен је пореза на приходе од зграда, ако је то ослобођење накнада која испуњава услови утврђени у одлуци Комисије од 20. децембра 2011. године о примени чл. 106 сец. 2 Уговора о функционисању Европске уније на државну помоћ у виду накнаде за јавне услуге која се додељује предузећима којима је поверено обављање услуга од општег економског интереса.

Вредност имовине

На основу чл. 24б став. 3 ЗКП, приход из чл. 1, утврђује се сваког првог дана у месецу, почетна вредност опорезивог основног средства која произилази из евиденције, а у месецу у коме је основно средство уписано у евиденцију, почетна вредност утврђена на дан уписа у имовине у евиденцију.

На основу чл. 24б став. 6 ЗКП, у случају да је зграда стављена у употребу у делу, приход се утврђује сразмерно уделу корисне површине стављене у употребу у укупној корисној површини зграде. Пропорција из прве реченице утврђује се на дан из ст. 3. На основу чл. 24б став. 9. ЗКП, пореска основица је збир прихода из ст. 1, од појединачних објеката, умањен за износ од 10 хиљада. злот.

Пример 2.

Приватно акционарско друштво. је власник пет локала за издавање. Вредност појединачних продавница није прелазила 10.000.000 ПЛН (свака од њих вреди 3.000.000 ПЛН). У 2018. години компанија није платила минимални порез на пословну имовину. Од 1. јануара 2019. године плаћаће порез на приходе од објеката на објектима које поседује. Почетком јануара 2019. њихова вредност је била 15.000.000 ПЛН. Пореска основица ће бити 5.000.000 ПЛН (15.000.000 ПЛН - 10.000.000 ПЛН, тј. укупна вредност зграда умањена за ослобођени износ). Тако ће месечни порез износити 1.750 ПЛН (5.000.000 к 0,035%).

Обрачун пореза на приход од зграда

На основу чл. 24б став. 11. ЗКП обвезници су дужни да обрачунају порез на приходе од зграда за сваки месец и уплате га на рачун пореске управе до 20. у месецу који следи за месецом за који је порез плаћен. Ако порески обвезник пре истека рока из става 1. поднесе пријаву из чл. 27 сец. 1, порез на приходе од зграда за последњи месец пореске године плаћа се најкасније на дан подношења ове пријаве.

На основу чл. 24б став. 12 Закона о порезу на добит обвезници износ пореза на приходе од зграда уплаћених за одређени месец одбијају од аконтације пореза из чл. 25. Ако порески обвезници дају тромесечне аконтације, порез на приходе од зграда за месеце у датом тромесечју подлеже одбитку.

Порез на приход од зграда - кога не морамо да плаћамо?

Порески обвезници не могу плаћати порез из става 1. 1, ако је мањи од износа аконтације из чл.1. 25 Закона о порезу на добит, за одређени месец (члан 24б (13) Закона о порезу на добит).

Заузврат, према чл. 24б став. 14. Закона о порезу на добит, износ пореза који је плаћен, а није одбијен у пореској години из ст. 1, одбијају се од пореза обрачунатог у складу са чланом 4. 19 Закона о порезу на добит за пореску годину. Одбитак се врши у сведочењу из члана 2. 27 сец. 1 Закона о порезу на добит.

Механизам повраћаја пореза

Од 1. јануара 2019. године уведен је механизам повраћаја пореза. Заслужују они порески обвезници чији губитак или низак порез није резултат примене пореске оптимизације. Ово решење је у складу са минималним пореским циљем спречавања пореских обвезника да примењују пореску оптимизацију. Међутим, није сврха овог пореза да „кажњава” пореске обвезнике који из објективних, економски оправданих разлога плаћају низак порез на доходак или исказују губитак. Износ пореза на приходе од зграда који нису одбијени од аконтације пореза на доходак враћа се само на захтев пореског обвезника. Порески орган, приликом анализе пријаве, проверава да ли је било неправилности у висини пореске обавезе или губитка, обрачунатог у складу са одговарајућим одредбама у поднетој пореској пријави. Поред тога, проверава се да ли је финансирање дуга настало у вези са куповином или изградњом зграде, као и други приходи и трошкови, утврђени по принципу ван дохвата руке. Такође у ситуацији када порески орган утврди износ пореске обавезе у износу већем од износа који је пријавио порески обвезник, порески обвезник ће имати право на делимични повраћај у износу:

  • разлику између износа плаћеног и неодбијеног пореза на приходе од зграда и износа пореза који одреди порески орган - ако порески орган утврди пореску обавезу

или

  • плаћени, а не одбијени порез на приходе од зграда – ако порески орган утврди губитак (видети члан 24б (14) и члан 30г (14) ЗКП).

Могућност подношења захтева за повраћај односиће се и на минимални порез плаћен пре 1. јануара 2019. године.