Обавезе - врсте и њихове карактеристике

Веб Сајт

Када водимо предузеће, без обзира на правну форму пословања, неопходно је имати различите врсте имовинских ресурса за његово пословање. У рачуноводственом систему, на основу билансне методе, треба их посматрати са два становишта:

 • облик настанка и функцију која се обавља у датом предузећу – средства;
 • извори порекла, односно финансирање ових средстава – обавеза.

У овом чланку ћемо говорити о другој врсти имовине, обавезама.

Обавезе и њихове врсте

Да би се могло свеобухватно проценити финансијска и имовинска ситуација датог предузећа, потребно је имати информације не само о поседованим имовинским ресурсима, већ и о изворима њиховог порекла.

Имајући у виду имовинска средства са становишта извора и финансирања, можемо се поделити у даље групе, и то:

 • сопствени извори финансирања - капитал;
 • страни извори финансирања – страни капитал.

Капитал је стога вредан одраз имовинских ресурса у власништву, односно имовине, имајући у виду право својине. Дакле, сопствени капитал и дуг заједно представљају изворе финансирања имовине привредног субјекта и рачуноводствено се дефинишу као обавезе.

Износ сопственог капитала у односу на страни капитал информише ко је иу којој мери стварни власник имовине компаније.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Карактеристике акцијског капитала

Сопствени извори финансирања (власнички капитал) изражавају вредност имовинских ресурса које власници стављају на располагање датом предузећу.

Власнички капитал се може поделити у следеће подгрупе:

 • акцијски капитал,
 • резервни капитал,
 • добит или губитак.

Основни капитал показује део имовинских средстава који су привредном субјекту приложили његови оснивачи. Проласком времена и развојем предузећа, основни капитал треба постепено да се повећава тако што ће се део или цео остварени профит издвајати за повећање имовине предузећа, односно капитализацију добити. Део сопственог капитала који одговара повећању имовине финансираном оствареном добити назива се резервни капитал.

Уопштено говорећи, износ основног капитала нас информише о вредности имовине коју поседују власници датог привредног субјекта.

Власнички капитал се такође може поделити на:

 • интерни власнички капитал изведен из задржане добити (део нето добити предузећа који се може приписати власницима фирме);
 • екстерног акцијског капитала из емисије акција друштва и повећања његових акција.

Карактеристике страног капитала

Екстерни извори финансирања (страни капитал) изражавају део средстава који се финансира из екстерних извора и којим располаже само дати привредни субјект. Мора се имати у виду да се екстерни извори финансирања враћају у строго одређеном року и представљају обавезе предузећа до рока отплате. У пракси, екстерни капитал се дефинише као обавезе, које укључују, на пример:

 • обавезе према добављачима услуга, добара и материјала;
 • обавезе према банкама по основу зајмова и кредита;
 • обавезе према запосленима, извођачима и извођачима радова;
 • јавноправне обавезе због пореза или социјалног осигурања;

Обавезе се према периоду отплате могу поделити у следеће подгрупе:

 1. а) дугорочне обавезе - то су:
  - дугорочни кредити,
  - дугорочне обвезнице,
  - банкарски кредити,
  - остале обавезе - са роком плаћања дужим од 1 године од дана биланса стања;
 2. краткорочне обавезе - то укључује:
  - кредити,
  - обвезнице,
  - банкарски кредити,
  - обавезе за снабдевање,
  - порези,
  - накнада - са роком отплате до 1 године од дана биланса стања;
 3. обрачунавања.