Пореска обавеза за пружене услуге на покретној имовини извођача

Пореска Служба

Услуге на покретним материјалним стварима, и поред тога што нису обухваћене пореским прописима, као посебна врста услуга, свакако захтевају детаљну анализу сваког случаја који се дешава у предузећу. Последице погрешног признавања одговарајућег пореског места за такве услуге могу довести до потребе плаћања ПДВ-а са каматом. У другим случајевима, могу довести до поравнања погрешне врсте трансакције. Дакле, вреди знати тренутак када настаје пореска обавеза за пружене услуге на покретним стварима у односу на ПДВ.

Пореска обавеза за пружене услуге на покретној имовини у ПДВ

У складу са Законом о ПДВ-у, обим опорезивања порезом на додату вредност обухвата:

 1. испорука робе уз накнаду и пружање услуга уз накнаду на територији земље;

 2. извоз робе;

 3. увоз робе на територију земље;

 4. набавку робе унутар Заједнице за накнаду на територији земље;

 5. снабдевање робом унутар Заједнице.

Начин опорезивања ПДВ-ом услуга на покретним стварима састоји се пре свега у утврђивању да ли се обвезник бави:

 1. пружање услуга,

 2. снабдевање робом.

Ако се након прелиминарне анализе чињеница испостави да се ради о услузи која се пружа на покретној ствари, а не о промету добара, онда ће се начин опорезивања дате трансакције у односу на ПДВ састојати у одређивању места услуге. обезбеђивање. Треба напоменути да место где се услуга пружа није исто што и место где се она стварно обавља (са једним изузетком). Тако ће утврђено место извршења бити и место где треба да се опорезује услуга на покретним стварима.

С друге стране, моменат када настане пореска обавеза за пружене услуге на покретној ствари настаће по општем правилу, односно када је услуга пружена.

Купац услуге је пословни партнер

Ако је наручилац услуге на покретним стварима порески обвезник који обавља пословну делатност (предузеће), онда ће место извршења услуге бити место где прималац има:

 1. седиште пословања,

 2. стално место пословања, ако се услуге пружају за место које није седиште пословања, место пружања ових услуга је стално место пословања,

 3. пребивалиште или боравиште, ако нема регистровано седиште или сталну јединицу, место пружања услуга је место у коме има сталну адресу или обично борави.

Ако су услуге које се пружају примаоцу намењене искључиво у личне сврхе или за његове запослене, укључујући бивше запослене, ортаке, акционаре, акционаре, чланове задруге и чланове њихових домаћинстава, чланове органа управљања правних лица или чланове удружења , место пружања услуге одредиће се у складу са правилима одговарајућим за пореске обвезнике који послују и додељују дату услугу за приватне потребе.

Треба истаћи да се одређивање места пружања услуге пореском обвезнику који обавља делатност односи на:

 1. пољски порески обвезник,

 2. порески обвезник ЕУ,

 3. порески обвезник изван Европске заједнице.

Купац услуге, који је порески обвезник који обавља делатност, издваја је у приватне сврхе

Ако порески обвезник који обавља пословну делатност додели стечену услугу (учињену на његовој покретној материјалној имовини) у приватне сврхе (уместо за потребе свог пословања), тада ће место испоруке бити седиште пружаоца услуге.

Ако се услуге пружају из сталног места пословања пружаоца услуга које се налази на другом месту осим његовог пословног места, место испоруке ових услуга је стално место пословања.

Ако, с друге стране, добављач нема седиште или стално место пословања, место у коме се пружају услуге је место где он има сталну адресу или обично борави.

Купац услуге је потрошач

Прималац услуге о покретним материјалним стварима може бити и физичко лице које не обавља никакву делатност. У овом случају, сходно чл. 28х Закона о ПДВ-у у случају пружања услуга неопорезивим лицима:

 1. помоћне услуге транспорта, као што су утовар, истовар, претовар или сличне услуге,

 2. процена вредности покретних ствари и покретних ствари

- место пружања услуга је место где се услуге стварно обављају.

Позивајући се посебно на тачку 2, место где се услуга пружа и самим тим опорезује покретну материјалну имовину је место где се услуге стварно пружају. Дакле, ово је посебан изузетак од опорезивања услуга на покретним стварима, јер указује на то да ове услуге треба опорезовати у месту (држави) у коме се врше.

Пореска обавеза за пружене услуге на покретним стварима - стопа ПДВ-а

Пољски активни обвезник ПДВ-а може да пружи услугу на покретној материјалној имовини за уговарача из Пољске. За пружање услуге може користити и своје материјале и клијента. У том случају, ова трансакција се може испоставити и као испорука добара ако порески обвезник који пружа услугу користи сопствене материјале (сразмерно онима које је примио купац) изнад 50%. Применљива стопа ПДВ-а биће национална стопа која одговара врсти пружене услуге или продате робе.

У случају да порески обвезник пружа услугу за страног извођача, треба да запамти да прво идентификује да ли ће то заправо бити услуга на покретној ствари или испорука добара, јер:

 1. услугу за извођача ван Пољске, који ће доделити примљену услугу у пословне сврхе, пољски пружалац услуга ће опорезовати „НП“. - не подлеже ПДВ-у, тако да ће земља купца бити право место за обрачун ПДВ-а,

 2. услуга за извођача ван Пољске, који ће додијелити примљену услугу у приватне сврхе умјесто компаније, биће опорезована од стране пољског пружаоца услуга одговарајућом националном стопом (23% или 8% ПДВ-а) јер је право мјесто за ПДВ насеље ће бити земља пољског пореског обвезника који пружа услугу,

 3. услуга потрошачу ће бити опорезована тамо где је стварно извршена, а самим тим и по стопи која је одговарајућа за дату земљу,

 4. испорука добара (ВДТ) од стране пољског пореског обвезника биће опорезована по стопи од 0% ако поседује документ који потврђује извоз и пријем ове робе пре истека рока за подношење ПДВ декларације за дати период,

 5. извоз робе пољског пореског обвезника биће опорезован по стопи од 0% ако у року од два месеца од краја месеца у коме је роба извезена, порески обвезник има царинска документа која потврђују царињење и извоз робе.