Обрачун аконтације при прекорачењу првог пореског прага

Служба

Основни облик опорезивања прихода физичких лица је пореска скала која се користи, између осталог, при обрачуну месечних аконтација пореза на доходак запослених. Обавезу плаћања аконтација имају послодавци, који су дужни да њихов износ поуздано обрачунају и уплате на рачун пореског органа. У 2020. години промењен је начин обрачуна аконтације пореза на доходак када се прекорачи први порески праг збира зарада запослених за дату пореску годину. Како то треба урадити? О томе расправљамо у чланку.

Методологија за обрачун пореза на основу пореске скале уређена је у чл. 27 сец. 1 Закона о порезу на доходак. Шема за обрачун пореза, у светлу горе наведене уредбе, приказана је у табели испод:

Како одредити тренутак прекорачења првог пореског прага, односно који износ узети у обзир?

Ако запослени прима приход већи од еквивалента 85.528 ПЛН, исплатилац мора да промени методологију за обрачун месечних аконтација за порез на доходак грађана.

Овде треба напоменути да се основица за обрачун пореза (у складу са терминологијом коришћеном у горњој табели) узима у обзир кумулативно (од почетка године), а не, на пример, бруто зарада запосленог . На основу чл. 26 сец. 1 Закона о порезу на доходак, основ за обрачун пореза је приход који се схвата као разлика између прихода и пореско признатих трошкова, умањених за законом прописане одбитке.

Као што је већ поменуто, у оквиру обрачуна запослених основа за обрачун пореза је бруто накнада, умањена за трошкове који се одбијају од пореза (250 ПЛН - ако се радно место налази у месту пребивалишта запосленог или 300 ПЛН - ако је радно место ван место пребивалишта запосленог) и доприносе за социјално осигурање које финансира осигураник, односно запослени. Ако запослени достигне пореску основицу од 85.528 ПЛН од почетка пореске године, потребно је променити методологију обрачуна месечних аконтација пореза на доходак физичких лица од стране обвезника (послодавца).
Пореску основицу утврђујемо у складу са следећом формулом:

Пореска основица = бруто плата - 250 ПЛН или 300 ПЛН (тј. КУПИТЕ запосленог) - доприноси за социјално осигурање које финансира запослени (13,71%).

Како се обрачунава аванс у светлу важећих прописа?

Важећи прописи у Закону о порезу на доходак, односно чл. 32 сец. 1, прецизно дефинише начин обрачуна аконтације пореза на доходак за запосленог у случају да његов приход прелази износ од 85.528 ПЛН у датој пореској години:

  1. За месеце од почетка године до месеца у коме је прекорачен први порески цензус, аконтације износе 17% прихода оствареног у датом периоду.

  2. Ако је праг прекорачен током месеца, пропорционално треба израчунати следеће:

    • износ прихода који подлеже порезу од 17% (овде се аконтација умањује за пореску олакшицу од 43,76 ПЛН) и
    • износ прихода који прелази границу првог пореског прага на који се плаћа порез од 32%.
  1. За период који следи после месеца прекорачења аконтације износе 32% прихода оствареног у датом периоду и додатно у складу са чл. 32 сец. 3 Закона о порезу на доходак, аконтације се више не умањују за износ који чини 1/12 износа који умањује порез, односно противвредност од 43,76 ПЛН (525,12 / 12).

У светлу прописа који су на снази, треба претпоставити да од тренутка прекорачења прага од 85.528 ПЛН треба применити пореску стопу од 32% без примене тзв. пореске олакшице.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Резиме - нумерички пример

Бруто месечна плата запосленог је 30.000 ПЛН. Станиште запосленог је у граду у којем се налази радно место, тако да месечни трошкови који се одбијају од пореза износе 250 ПЛН (ово је једини радни однос запосленог).

Поред тога, запослени је доставио ПИТ-2 изјаву којом послодавцу даје право да умањи месечну аконтацију пореза на доходак за 1/12 износа умањења пореза (запослени није доставио додатну изјаву у вези са намером да заједно са супружник). Ради једноставности, претпоставља се да социјални доприноси чине 13,71% бруто накнаде. Бруто зарада и приход из дате пореске године сумирани су у табели испод.

Месец дана

Бруто плата

Приходи

јануара

30.000 ПЛН

25.637 ПЛН

фебруара

60.000 ПЛН

51.274 ПЛН

марта

90.000 ПЛН

76.911 ПЛН

Април

120.000 ПЛН

102 548 ПЛН

Горња табела показује да је у мају први порески праг премашен за 17.020 ПЛН (102.548 ПЛН - 85.528 ПЛН).

У табели испод је приказана методологија обрачуна месечних аконтација у светлу важећих прописа и на основу измењених пореских прописа.

Година


2020

Месец дана

марта

Април

Може

Бруто плата

30.000 ПЛН

30.000 ПЛН

30.000 ПЛН

Збир ЗУС доприноса запосленог (13,71%)

4 113 ПЛН

4 113 ПЛН

4 113 ПЛН

Бруто - ЗУС (основица доприноса за обрачун здравственог осигурања)

25.887 ПЛН

25.887 ПЛН

25.887 ПЛН

КУПИ

250,00

250,00

250,00

Основица пореза на доходак (приход)

25.637 ПЛН

25.637 ПЛН

25.637 ПЛН

Здравствена премија која се плаћа (9%)

2 329,83 ПЛН

2 329,83 ПЛН

2 329,83 ПЛН

Одбитни здравствени допринос (7,75%)

2 006,24 ПЛН

2 006,24 ПЛН

2 006,24 ПЛН

Стопа пореза на доходак

17%

17% од износа до лимита

32% износа изнад лимита

32%

Порез на доходак

4 358,29 ПЛН

1 464,89 ПЛН

(17% од 8.617 ПЛН, тј. на износ унутар границе првог прага) +

5.446,40 ПЛН (32% од 17.020 ПЛН, тј. на износ након прекорачења прага) =

6.911,29 ПЛН

8.203,84 ПЛН

Олакшице за учешће

43,76 ПЛН

43,76 ПЛН

0 ПЛН

Порез на доходак који се плаћа након одбитка здравственог осигурања и накнаде

2 308,29 ПЛН ~

2 308 ПЛН

4.861,29 ПЛН ~ 4.861 ПЛН

6.197,60 ПЛН ~ 6.198 ПЛН

Нето зарада

21.249,17 ПЛН

18.696,17 ПЛН

17 359,17 ПЛН

Измењени прописи који се примењују на приходе остварене после 1. јануара 2020. обавезују послодавца да обрачунава мајску аконтацију по следећој шеми:

Предујам на износ од 8.617 ПЛН обрачунаће послодавац користећи пореску стопу од 17% (85.528 ПЛН - 76.911 ПЛН = 8.117 ПЛН).

Предујам на остале приходе за април, односно на износ од 17.020 ПЛН (102.548 ПЛН - 85.528 ПЛН), обрачунаће послодавац по пореској стопи од 32%.

Укупан износ аконтације износиће 6.911,29 ПЛН.

Аконтација, након одбитка премије здравственог осигурања и износа накнаде, заокруженог на пуне злоте, износиће 4.861,29 ПЛН, у складу са следећим прорачунима:

1.464,89 ПЛН + 5.446,40 ПЛН - 43,76 ПЛН - 2.006,24 ПЛН = 4.861,29 ПЛН ~ 4.861 ПЛН.

С обзиром на то да важећи прописи налажу да се за месеце који следе након месеца у коме је приход остварен са почетка године прекорачен први порески праг, месечне аконтације обрачунавају по пореској стопи од 32%, начин одређивања мајске аконтације је у основи исти.

Дакле, значајна разлика се појављује при обрачуну аконтације за месец у коме приход запосленог прелази први опсег пореске скале.

Измењени прописи омогућавају да се прецизно одреди висина аконтације, што ће значити да износ пореза на годишњу пореску пријаву не би требало да се значајно разликује од износа аконтације које плаћа обвезник. Дакле, запослени ће избећи ситуацију у којој би морао да доплати порез на годишњу пореску пријаву.