Стан и путовање на посао на захтев уз додатну таксу

Служба

Недостатак људи за рад представља озбиљан проблем за многе индустрије, због чега послодавци данас нуде не само накнаду за рад, већ и додатне погодности, укључујући бесплатно становање и превоз до посла. Да ли ће становање и одлазак на посао бити оптерећени доприносима и порезом? Погледај! Упознајте најновију судску пресуду у овом случају!

Колики је приход од уговора о мандату?

Уговор о мандату, за разлику од уговора о раду, закључује се у складу са одредбама Грађанског законика, а не Закона о раду. Ово је тзв. дуе дилигенце уговор у коме се наручилац обавезује да ће обављати одређене активности за налогодавца у складу са роковима и условима договореним између обе стране. Најчешће се уговор о мандату обавља уз накнаду, која постаје приход извођача у месецу пријема.

Према чл. 11. Закона о порезу на доходак (у даљем тексту: Закон о порезу на доходак), приходи су новчана и новчана вредност примљена или стављена на располагање пореском обвезнику у календарској години, као и вредност примљених давања у натури и других бесплатних давања. . Приходи који се опорезују порезом на доходак деле се у зависности од извора, који могу бити - како је наведено у чл. 10 Закона о порезу на доходак – укључујући:

 • пословни однос, радни однос, укључујући задружни радни однос, чланство у пољопривредно-производној задрузи или другој задрузи која се бави пољопривредном производњом, ванрадном, старосном или инвалидском пензијом;
 • активности које се обављају лично - односно уговор о мандату или уговор за одређени посао;
 • непољопривредна привредна делатност;
 • посебна одељења пољопривредне производње;
 • закуп, подзакуп, закуп, подзакуп и други уговори сличне природе, укључујући закуп, подзакуп посебних одељења пољопривредне производње и фарме или њених компоненти за непољопривредне сврхе или за вођење посебних одељења пољопривредне производње, са изузетком имовине везано за привредну делатност.

Приходи по уговору о мандату подлежу порезу на доходак чији је извор делатност коју обавља лично.

Приходи од лично обављаних делатности одликују се чињеницом да се заснивају на личним радњама физичких лица које обављају у своје име. Они су управо, како је назначено у чл. 13 бодова 8 Закона о порезу на доходак, приходи од пружања услуга, по основу уговора о мандату или уговора за одређени конкретан посао. Могу се добити само од:

 • физичко лице које обавља делатност, правно лице и његова организациона јединица и организациона јединица без правног лица;
 • власник (држалац) непокретности у којој се простор издаје, односно управник или управник који у његово име наступа - ако порески обвезник пружа ове услуге само у сврхе везане за непокретност;
 • наследна предузећа - осим прихода остварених по основу уговора закључених у оквиру непољопривредне делатности коју обавља порески обвезник и прихода из тачке 9.

Стан и путовање на посао на захтев у светлу последње пресуде Врховног управног суда

Поред средстава која су обезбеђена извођачу радова, у његов приход треба да се урачунају и приходи од бесплатних давања, што је, у светлу нове пресуде Врховног управног суда од 13. августа 2019. године, ИИ ФСК 2724/17, обезбеђење извођача радова. са смештајем и путовањем до места рада. Према пресуди Врховног управног суда од 13. августа 2019. године, обезбеђивање смештаја и путовања до радног места извођачима је приход од бесплатних давања који треба да се опорезују.

У пресуди Врховног управног суда читамо да је „вредност коју је налогодавац имао по уговору закљученом на основу чл. 734 Грађанског законика, трошкови смештаја и превоза до места рада за уговараче чине опорезиви приход од бесплатних давања (...)”.

Овом пресудом поништена је ранија пресуда Покрајинског управног суда у Вроцлаву, којом је укинуто индивидуално тумачење министра финансија о порезу на доходак на рачун трошкова смештаја и путовања извођача на посао.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

У изнетим чињеницама, компанија која по уговору запошљава људе из разних делова Пољске и странце понудила им је бесплатан смештај у изнајмљеној кући и бесплатно путовање до радног места. По мишљењу министра финансија, становање и путовање на посао по захтеву су бесплатна накнада у смислу одредби о порезу на доходак. То је „сваки правни догађај и економска појава чија је последица стицање користи на терет другог субјекта, или сви они правни и економски догађаји који за последицу имају стицање користи на терет другог субјекта, или сви они правни и економски догађаји. што резултира бесплатним, то је нетрошковни или други облик еквивалентног доприноса имовини датог лица са специфичном финансијском димензијом” (Тумачење директора Државне пореске информације од 20. септембра 2019. године, 0114-КДИП3-3.4011 .290.2019.3.МС2 ПИТ).

Наведено пореско тумачење показује да обезбеђивање бесплатног становања и путовања на посао извођачима радова:

 • служи личним (приватним) сврхама - не морају да сносе трошкове које би морали да сносе да није било бесплатног смештаја који је обезбедио клијент;
 • штеди време за путовање до места извршења прихваћеног налога;
 • омогућава уштеду на путним трошковима до места извршења уговора, на шта би извођач био приморан да није обезбеђено бесплатно путовање од места смештаја до места извршења уговора.

Дакле, обезбеђење бесплатног становања и путовања за извођача је приход од лично обављања делатности из чл. 11 Закона о порезу на доходак.

Обезбеђивање бесплатног становања за рад од стране извођача и запосленог – у чему су разлике?

Треба напоменути да ће бесплатни стан који се даје запосленом имати другачије последице пореза на доходак од исте ситуације за лице запосленог по уговору о делу. Пре свега, треба имати на уму да ће бесплатно бити обезбеђење стана запосленом до 500 ПЛН месечно. Према чл. 21 сец. 1 бод 19. Закона о порезу на доходак неопорезив на доходак је „вредност давања коју послодавац плаћа за смештај запослених, сходно ст. 14 до месечног износа који не прелази 500 ПЛН”.

Оф Уместо тога, 14 каже да „износи које су запослени примили као надокнаду трошкова премештаја на посао и накнаде за монтажу и поравнање у вези са премештајем посла до 200% плате која се исплаћује за месец у коме је трансфер извршен“ ослобођен пореза на доходак. На вредност стана који се даје запосленом не плаћа се порез на доходак, који је, утврђен према тржишној цени, мањи од 500 ПЛН, као и износи који се односе на пренос пословања запосленог до 200% накнаде примљене у месец преноса.

Међутим, прописи јасно указују да се пореско ослобођење односи на запослене по уговору о раду, а не на запослене на основу уговора о раду. За извођаче радова приход ће представљати било какав „додатни добитак“, односно свако богаћење, без изузетака, као што је случај са запосленима по основу уговора о раду. Било да се ради о божићним ваучерима, додатним божићним погодностима или коначно обезбеђењу бесплатног становања за време трајања уговора и бесплатног путовања до радног места – све је урачунато у приход извођача радова, од којих налогодавац мора да обрачуна и плати порез.

Пример 1.

Компанија запошљава пет радника и три извођача. Да би извршила наруџбу на месту удаљеном од седишта компаније, изнајмила је кућу и свима омогућила слободан приступ радном месту. Компанија плаћа 6.000 ПЛН месечно за изнајмљивање куће, укључујући режије, што је у складу са тржишном ценом сличних станова. То значи да ће запослени генерисати приход на следећи начин:

 • 6.000 ПЛН подељено на осам особа значи да постоји износ од 750 ПЛН по једној особи;
 • 750 - 500 = 250. На овај износ послодавац треба да плати порез за своје запослене;
 • он треба да плати извођаче на основу укупног прихода, односно од износа од 750 ПЛН.

Укратко, у садашњем правном стању, становање и путовање на посао лица по провизији би требало да се опорезују порезом на доходак. Овај пример показује колико су честе промене у тумачењу правила која се примењују на предузетнике у Пољској. Дакле, да би се избегле тешке последице, потребно је континуирано пратити судске одлуке које се појављују. Чланци у Пораднику Прзедсиебиорцов, које вам препоручујемо да прочитате, могу помоћи.