Начини обрачуна ПДВ-а

Пореска Служба

У случају ПДВ-а, мали порески обвезници могу изабрати начин обрачуна ПДВ-а. Међу њима разликујемо: готовински метод у ПДВ-у, обрачун по општим условима и тромесечни обрачун. Следећи чланак описује разлике између ових метода.

Регистрација за ПДВ

Први корак који морају да ураде порески обвезници који су обавезни или желе да буду обвезници ПДВ-а је да се региструју подношењем ПДВ-Р обрасца пореској управи по месту пребивалишта. Такође је важно да сходно чл. 96 сец. 1. Закона о ПДВ-у, пријаву треба извршити пре прве делатности која се опорезује порезом на додату вредност.

Обрачун ПДВ-а по општим условима

Обрачун ПДВ-а на општим принципима се састоји у подношењу месечне ПДВ-пријаве 7 и месечном плаћању ПДВ-а по основу поднете пријаве. Изјаву о поравнању треба доставити најкасније до 25. у месецу за претходни месец, у истом року таксу је потребно уплатити на рачун надлежне пореске управе. У случају прекорачења горе наведених рока потребно је наплатити и платити камату, што је битно, ова обавеза је на предузетнику. (Међутим, ако датум плаћања и подношења декларације пада на суботу, недељу или празник, датум подношења се помера за следећи радни дан.)

Квартални обрачун ПДВ-а

Тромесечни обрачун ПДВ-а су мали обвезници (мали обвезници дефинисани у чл. 2 тачка 25 Закона о ПДВ-у), односно предузетници чија бруто вредност промета у претходној пореској години није била већа од 1.200.000 евра иу складу са чл. 99 сец. 3а Закона о ПДВ-у протекло је најмање 12 месеци од момента регистрације за ПДВ. То значи да ако тек започињемо посао, не можемо користити овај образац, осим тога, ако је предузетник у датом кварталу или у претходна четири квартала продао осетљиву робу наведену у Анексу 13 Закона о ПДВ-у за износ од преко 50.000 ПЛН, он такође не може да измири квартални ПДВ. Ако порески обвезник одлучи да пређе на тромесечни ПДВ након годину дана од регистрације за ПДВ, мора да га ажурира подношењем ПДВ-Р обрасца пореској управи. Конверзија лимита од 1.200.000 евра врши се према просечни курс Народне банке Пољске од првог радног дана октобра прошле године. Квартално обрачунавање ПДВ-а привлачи предузетнике својим предностима, укључујући:

  • фактуре трошкова за које доспевају обрачуни ПДВ-а могу се измирити у датом тромесечју или у једном од два узастопна периода поравнања,
  • ако направимо грешку и она се примети у пољу ПДВ, у датом периоду обрачуна (укључујући 3 месеца) можемо је исправити без потребе за подношењем исправке ПДВ декларације,
  • тромесечно обрачунавање ПДВ-а вам омогућава да користите готовински метод ПДВ-а.

Рокови за подношење кварталних декларација:

  • 25. фебруар - рок за пријаву воље за измирење ПДВ-а за први квартал,
  • 25. мај – рок за други квартал,
  • 25. август – рок за трећи квартал,
  • 25. новембар – рок за четврти квартал.

На основу чл. 99 сец. 3 Закона о ПДВ-у:
Порески обвезници који не плаћају готовинским путем могу поднети тромесечне пријаве ПДВ-а, након претходног писменог обавештења руководиоцу пореске управе, најкасније до 25. дана другог месеца у тромесечју за који ће се подносити квартална пореска пријава. по први пут.

Начин плаћања у ПДВ-у

Само мали обвезници ПДВ-а који обрачунавају само квартално (ПДВ 7К пријава) могу да користе готовински метод.
На основу чл. 21 сец. 1. Закона о ПДВ-у, у случају обрачуна ПДВ-а готовинским путем, пореска обавеза настаје само у тренутку плаћања дела или свих потраживања од стране извођача који је регистрован као активни обвезник ПДВ-а. У случају испоруке добара или услуга физичким лицима или компанијама које нису активни обвезници ПДВ-а на дан пријема целог или дела уплате (примањем уплате једним делом настаје пореска обавеза у овом делу), не. касније од 180. дана, рачунајући од дана испоруке добара или извршења услуге.
Готовински метод такође није равнодушан према могућности смањења излазног ПДВ-а за улазни ПДВ обрачунат у складу са чл. 86 сец. 10е и 10ф Закона о ПДВ-у, ПДВ на куповину се може одбити у целости или делимично у складу са примљеном уплатом, или у два узастопна периода поравнања.

Мали порески обвезник може да одустане од обрачуна ПДВ-а готовинском методом, али не пре истека 12 месеци у којима је извршио намирење овим методом, уз то мора да запамти да поднесе обавештење до краја тромесечја у којем је користио ову методу. метод руководиоцу надлежне пореске службе.

Мали порески обвезник може изгубити и право на тромесечно обрачунавање ПДВ-а губитком статуса малог обвезника.

Пример 1

Г. Јан је у фебруару 2018. године измирујући ПДВ готовинским методом прешао границу од 1,2 милиона евра продајне вредности, или ће због тога од следећег квартала изгубити право на измирење ПДВ-а готовинским методом?

Да, то значи да ће од априла 2018. године изгубити право на измирење ПДВ-а по готовинском методу.