Консигнацијско складиште - шта је то? део 2

Пореска Служба

Када се говори о иностраним трансакцијама, немогуће је занемарити тему консигнационог складишта, која је дефинисана чак иу Закону о ПДВ-у. По чему се консигнационо складиште разликује од редовног складишта? Да ли његова употреба укључује додатне формалности?

Консигнацијско складиште - шта је то?

Дефиниција консигнационог складишта је појашњена у Закону о ПДВ-у. У светлу чл. 2 тачка 27в Закона, консигнационо складиште је место складиштења добара које припада обвезнику пореза на додату вредност (А), које он (А) или за његово име премешта са територије државе, издвојено у порески обвезник је регистрован као обвезник ПДВ-а (Б) у држави чланици ЕУ, а не на територији земље до места из којег се порески обвезник регистровао као обвезник ПДВ-а ЕУ (Б), који складишти добра, наплаћује их и право да располагање овим добрима као власник преноси се само у тренутку њиховог преузимања.

Суштина консигнационог складишта је дакле да:

 • робу испоручује страни добављач пољском примаоцу,
 • страни добављач задржава власништво над овом робом у пољском складишту - тако да сноси ризик и трошкове складишта,
 • пољски прималац узима робу из складишта када је потребна – тек тада власништво над овом робом прелази на пољског примаоца.

Технички, консигнационо складиште се не разликује од било ког другог складишта, разлика је само у опорезивању. Порески гледано, захваљујући добијању статуса консигнационог складишта, пореска обавеза купца добара настаје тек када се роба преузме из складишта (а не када роба од добављача уђе у складиште).

Пажња!

Складиштар је порески обвезник (Б), односно онај који складишти и преузима робу у консигнационом складишту.

Пример 1.

Немачки добављач транспортује робу у Пољску у консигнационо складиште које припада пољском извођачу. Роба је намењена пољском купцу, али остаје власништво немачког пореског обвезника и не подлеже пољском ПДВ-у. Пренос власништва се дешава само када пољски купац преузме робу из складишта, што резултира пореском обавезом: код добављача - због снабдевања унутар Заједнице и, респективно, код пољског купца - због стицања унутар Заједнице робе.

Коришћење процедуре консигнационог складишта

Кретање робе у консигнационо складиште ради њене испоруке субјекту који води такво складиште и испорука ове робе сматра се набавком робе унутар заједнице (интра-цоммунити ацкуиситион оф гоодс). Међутим, да би се оваква испорука обрачунала на овај начин, морају бити испуњени бројни услови утврђени прописима, а то су:

 1. Обвезник пореза на додату вредност није регистрован као активни или ослобођен ПДВ обвезника на територији земље (дакле, страни обвезник није регистрован за ПДВ у Пољској);
 2. Роба која се чува у консигнационом складишту је намењена за производне или услужне делатности, са изузетком комерцијалних делатности, од стране оператера консигнационог складишта;
 3. Оператер консигнационог складишта је, пре првог увођења пореза на додату вредност добара од стране обвезника у ово складиште, поднео писмено обавештење руководиоцу пореске управе о намери да води консигнационо складиште које садржи:
  1. податке о обвезнику пореза на додату вредност који робу преноси у консигнационо складиште и води консигнационо складиште, у вези са њиховим именом или презименом, матичним бројевима који се користе за потребе пореза на додату вредност и пореза, односно адреса седишта или сталног место пословања и адресу на којој се налази консигнационо складиште,
  2. изјаву обвезника пореза на додату вредност да намерава да изврши пренос добара из чл. 11 сец. 1, до консигнационог складишта; декларација означава оператера консигнационог складишта;
 4. Оператер консигнационог складишта води евиденцију о унесеној роби у ово складиште, која садржи датум њеног уноса, датум преузимања робе из складишта, податке који омогућавају идентификацију робе, ау случају из чл. . 20б став. 3 - такође подаци о повратном кретању робе; одредбом чл. 109 став. 3 сходно се примењују.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Зашто је корисно водити консигнационо складиште?

Ако су испуњени услови за вођење консигнационог складишта, онда се кретање робе у такво консигнационо складиште од стране страног уговарача ради испоруке субјекту који води такво складиште (Пољаку) и испорука те робе сматра унутар- набавка добара у заједници (интра-цоммунити ацкуиситион оф гоодс).

То значи да се примењује нека правна фикција, што је поједностављење у обрачуну иностране испоруке. Код стандардног обрачуна, два догађаја би морала бити препозната:

 1. Премештање робе у складиште на територији Пољске – страни добављач би морао истовремено да призна и снабдевање робом унутар заједнице (интра-цоммунити суппли оф гоодс) и снабдевање унутар заједнице (у Пољској). Да би то било могуће, морао би да се региструје за ПДВ у Пољској;
 2. Преузимање робе из складишта од стране пољског пореског обвезника морало би се сматрати домаћом трансакцијом, тако да би инострани добављач морао да примени пољску стопу ПДВ-а.

Поједностављење се састоји у томе што консигнационо складиште омогућава страном добављачу да избегне обавезу регистрације у Пољској, а обавеза измирења набавке робе унутар Заједнице пада на пољског пореског обвезника и то тек када се роба преузима из складишта. Признаје се само један догађај - преузимање робе од стране пољског пореског обвезника из магацина, а затим инострани добављач показује стандардни ИЦС, а пољски купац - ВНТ.

Консигнацијско складиште и пореска обавеза

Пореска обавеза у том погледу, у складу са чл. 20б став. 1. Закона о ПДВ-у, настаје тек када се добра преузму из магацина, а најкасније на дан издавања рачуна.

Пажња!

Ако роба која се налази у консигнационом складишту није преузета у периоду од 24 месеца од дана уласка у складиште и још се налази у магацину, сматра се да је преузета наредног дана након 24 месеца. .

То значи да уколико истекне рок од 24 месеца од уласка робе у складиште, у ВНТ настаје пореска обавеза, без обзира што роба није стварно преузета из њега.

Шта ако се роба која није преузета из складишта у року од 24 месеца премести? Затим, у складу са чл. 20б став. 3 Закона о ПДВ-у, при набавци добара унутар заједнице и при промету добара унутар заједнице у вези са овим добрима не настаје пореска обавеза.

Пореска обавеза у поступку консигнационог складишта – изузеци

У пракси такође могу постојати необичне ситуације, на пример када је роба оштећена у складишту или истрошена пре њеног стварног пуштања у промет. У таквим случајевима, датум настанка пореске обавезе изузетно се утврђује на другачији начин.

У случају недостатка робе ускладиштене у консигнационом складишту или њеног потпуног уништења, сматра се да је роба преузета даном када је изашла из складишта или је уништена. Ако је немогуће утврдити тај дан – на дан када је утврђено да су нестали или уништени. То значи да ових дана настаје пореска обавеза.

Коришћење или коришћење добара ускладиштених у консигнационом складишту пре њиховог преузимања из складишта значи да је датум преузимања, односно датум настанка пореске обавезе, датум коришћења или коришћења ове робе.

Међутим, у ситуацији када испоручилац добара престане да има статус обвезника пореза на додату вредност у другој држави чланици (тј. престане да буде обвезник ПДВ на територији државе чланице) или се региструје као обвезник ПДВ на територији државе чланице. земљи, пореску обавезу треба признати у односу на робу која остаје у консигнационом складишту по настанку овог догађаја (тј. на дан када он престане да буде обвезник ПДВ-а у својој земљи или се региструје за ПДВ у Пољској).