Ликвидација предузећа и продаја некретнина

Пореска Служба

Ликвидација предузећа може бити узрокована многим економским факторима. Поставља се питање како поступати са имовином предузећа која је остала након ликвидације. Посебни прописи важе за непокретности које су раније коришћене за пословање, а затим ликвидацијом прешле у приватну својину.

Ликвидација предузећа – опорезивање имовине

У циљу правилног анализирања изложеног питања, садржина чл. 14 сец. 2 тачка 17 Закона о порезу на доходак, према којој су приходи од пословне делатности приходи од продаје имовине уз накнаду:

  • преостале на дан ликвидације привредне делатности или посебних одељења пољопривредне производње, која се обавља самостално,
  • примљена у вези са ликвидацијом привредног друштва које није правно лице или иступањем ортака из таквог друштва.

Поред тога, вреди цитирати чл. 14 сец. 3 тачка 12 Закона о порезу на доходак - не признају се приходи од продаје имовине уз накнаду:

  • преостало на дан ликвидације самосталне делатности или самосталних посебних одељења пољопривредне производње,
  • примљено у вези са ликвидацијом привредног друштва које није правно лице или иступањем ортака из таквог друштва.
  • ако од првог дана наредног месеца за месецом у коме је предузеће ликвидирано: самостална привредна делатност, самостална посебна одељења пољопривредне производње, привредно друштво које није правно лице или је дошло до иступања ортака из тог предузећа, протекло шест година и одлагање на разматрање се не одвија у обављању привредне делатности или посебним одељењима пољопривредне производње.

Из садржаја наведених одредби произилази да су приходи од привредне делатности приходи остварени продајом оне имовине која је повучена из привредне делатности услед ликвидације. Међутим, ако је протекло 6 година од првог дана наредног месеца за месецом у коме су средства повучена из делатности до датума њиховог отуђења ради накнаде, приход од продаје ове имовине не представља приход од привредне делатности.

Правила опорезивања некретнина примљених након ликвидације пословања

Опште правило у порезу на доходак грађана гласи да је опорезиви износ продаја непокретности уз накнаду, ако је извршена у року од 5 година, рачунајући од краја календарске године у којој је извршено стицање (члан 10, ст. (8) Закона о порезу на доходак).

Наведено опште правило се не односи на продају нестамбених непокретности које се користе у пословне сврхе уз наплату, чак и ако су пре продаје повучене из делатности, а између првог дана наредног месеца за наплатом. којима је имовина повучена из делатности и датумом њихове продаје на наплату није протекло 6 година (члан 10. ст. 2. ст. 3. Закона о порезу на доходак).

Међутим, ако порески обвезник користи стамбене некретнине у свом пословању, треба применити општа правила на њихово располагање ради разматрања. Као резултат тога, чак и ако су стамбене некретнине део корпоративне имовине, принципи наведени у чл. 10 сец. 1 тачка 8 Закона о порезу на доходак.

Пример 1.

Предузетник користи складиште у оквиру своје пословне делатности. Дана 10.09.2015. године пословна делатност је ликвидирана. Као резултат тога, ако порески обвезник прода имовину до 1. октобра 2021. године, приход од ове трансакције ће и даље бити класификован као приход од привредне делатности (упркос чињеници да је делатност затворена).

Пример 2.

2013. године предузетник је купио стан. Од почетка 2014. користио га је у свом пословању. 2. новембра 2017. године активност је затворена. Порески обвезник је 1. јануара 2018. године продао стан. Приход од продаје биће класификован као приход од продаје непокретности за накнаду, који се опорезује по стопи од 19%. Уколико би порески обвезник продао стан после 31. децембра 2018. године, продаја уз накнаду била би ослобођена пореза.

Горе наведено потврђује, између осталих, и у појединачном тумачењу директора Пореске коморе у Катовицама од 29. новембра 2011. године, бр. ИБПБИ / 1 / 415-934 / 11 / ЗК:

(...) треба констатовати да земљиште и зграда наведени у пријави (заједно са пратећом инфраструктуром) представљају посебна основна средства која се користе за потребе привредне делатности коју је претходно обављао подносилац захтева. Из тог разлога, приходи остварени продајом ове имовине за накнаду, под условом да се продаја изврши пре истека рока од 6 година, рачунајући од првог дана у месецу који следи од месеца повлачења ове имовине из пословну делатност коју обавља подносилац захтева, чиниће приход из извора прихода из чл. 10 сец. 1 тачка 3 горе наведеног акт, односно непољопривредна привредна делатност.

Сумирајући изнета разматрања, треба констатовати да сама чињеница добијања непокретности након ликвидације пословне делатности не доводи до пореске обавезе. С друге стране, временски обим опорезивања и врста извора прихода на који треба да се распореде приходи од продаје имовине добијене након ликвидације у великој мери зависе од природе имовине.