Износ без пореза у пословању

Пореска Служба

Неопорезиви износ је износ који не произилази из обавезе плаћања пореза на доходак. У Пољској се рачуна на принципима објављеним у чл. 27 сец. 1 Закона о порезу на доходак грађана од 26.07.1991. Прочитајте чланак и сазнајте више!

Неопорезив износ – ко има право и колико је?

Неопорезиви износ доступан је само пореским обвезницима чији се приходи опорезују по општим принципима, односно према пореској скали. Тренутно неопорезиви износ износи 3.091 ПЛН.

Важно!

Треба имати на уму да неизвршење прекорачења неопорезивог износа не ослобађа пореског обвезника обавезе да поднесе пореску пријаву и достави је надлежној пореској управи. Међутим, са приходима мањим од 3.091 ПЛН, он неће платити порез, а износ аконтације пореза на доходак уплаћен током године биће му враћен у целости.

Како се обрачунава порез на доходак?

Неопорезиви износ се узима у обзир при обрачуну пореза према пореској скали.

Основа за обрачун пореза у ПЛН


Порез је

изнад

доле

 

85 528

18% минус износ који смањује порез 556 ПЛН 02 гр

85 528

 

14 839 ПЛН 02/2 + 32% вишка преко 85 528 ПЛН

 

На основу чл. 63 Пореског правилника, пореска основица, износ пореза, камате за закашњење плаћања и накнаде за продужење заокружују се на најближе десетине злота.

Важно!

Ако крајеви износа у пореској основици износе 0,50 ПЛН или мање, порез се заокружује на доле на пуне злоте. Међутим, ако премашују 0,11 ПЛН, заокружују се навише.

 

Пример 1.

Порески обвезник је у 2016. години остварио приход од 3.000 ПЛН. Па колико ће му бити порез на приход?

Пореска основица 3.000 ПЛН к 18% = 540 ПЛН

Узимајући у обзир износ који смањује порез 540 ПЛН - 556,02 ПЛН = -16,02 ПЛН

Дакле, порез на доходак ће бити 0 ПЛН.

Пример 2.

Порески обвезник је у 2016. години остварио приход од 40.000 ПЛН. Колики ће бити порез на доходак?

Пореска основица 40.000 к 18% = 7.200 ПЛН

Узимајући у обзир износ који смањује порез 7.200 ПЛН - 556,02 ПЛН = 6643,98 ПЛН - заокружујемо на пуне злоте.

Износ пореза након заокруживања = 6644 ПЛН

Привредна делатност и рад са пуним радним временом

Све је чешће да предузетници, осим што воде сопствени посао, раде и са пуним радним временом. Имајте на уму да ћете у овом случају имати право на само један износ ослобођен пореза. У случају вођења бизниса и рада са пуним радним временом, вреди знати да се неопорезиви износ треба обрачунати пре свега на пословне активности. На радном месту морате пријавити и да се одричете права на одбитак приликом обрачуна аконтације пореза на доходак, који плаћа послодавац. Исто важи и ако запослени у току радног односа заснива сопствену пословну делатност.

Укратко, неопорезиви износ је ниво прихода на који порески обвезник није дужан да држави плаћа порез на доходак. Треба имати на уму да не прекорачење неопорезивог износа не ослобађа пореског обвезника од обавезе подношења пореске декларације.