Ко је дужан да води књигу прихода и расхода?

Веб Сајт

Вођење пореске књиге прихода и расхода је један од поједностављених облика пореске евиденције. Законски прописи детаљно дефинишу ко је обавезан да га спроводи и границе које се морају поштовати.

Према закону о порезу на доходак физичких лица, физичка лица која обављају пословну делатност и ортачка друштва, грађанска друштва физичких лица и ортачка друштва физичких лица, чији нето приход од продаје у претходној години није премашио противвредност од 1.200.000 евра (4.936.560 ПЛН у 2013. ). Након прекорачења овог износа, ови субјекти су дужни да воде тзв пуне књиге.

Правилником министра финансија о вођењу пореске књиге прихода и расхода, између осталог, који субјекти подлежу књиговодственој обавези. Укључују физичка лица која остварују приход од непољопривредне делатности опорезован по општим принципима или паушалним порезом.

Обавеза вођења књиге односи се и на лица:

  • обављање послова на основу заступничких уговора и уговора о мандату, закључених на основу посебних одредби;
  • вођење посебних одељења пољопривредне производње, ако су ова лица пријавила намеру да воде ове књиге;
  • свештенослужитељи који су се одрекли плаћања паушалног пореза на доходак.
  • као бродарски предузетници у смислу Закона о порезу на тонажу од 24. августа 2006. године.

У случајевима оправданим посебним околностима, посебно, као што су: врста и обим делатности, старост и здравствено стање, руководилац пореске управе, на захтев пореског обвезника, може да га ослободи обавезе вођења књиге, тј. као и из појединачних активности у вези са књиговодством.

Постоје и групе ентитета од којих се не тражи да воде књигу:

  • плаћање пореза на доходак у паушалним облицима;
  • пружање услуга само превоза путника и робе коришћењем коњских запрега;
  • обављање адвокатске праксе само у адвокатском тиму;
  • продају имовину уз накнаду.