Пореска ревизија и заштита података о личности

Служба

Нема сумње да је увођење опште уредбе о заштити података о личности (у даљем тексту ГДПР) изазвало потребу за изменама многих правних аката. Како је пропис о заштити података о личности утицао на пореске прописе? Да ли ГДПР мења начин на који пореска управа спроводи пореске ревизије? О овим питањима расправљамо у овом чланку.

Пореска ревизија – која овлашћења има пореска управа?

Обављање инспекцијског поступка од стране пореске управе почиње достављањем одговарајућег обавештења предузетнику о том поступку. Садржај наведеног обавештења сваки пут указује на објективни обим планираног инспекцијског надзора. Важно је напоменути да канцеларија, по правилу, не може захтевати достављање документације која не покрива обим наведен у обавештењу о покретању инспекцијског надзора.

Сходно измењеном чл. 283 § 2 одељак 9. Закона – Пореског правилника, орган у садржини овлашћења за спровођење пореске контроле даје странци податке из чл. 13 сец. 1 и 2 ГДПР. У случају вођења поступка контроле по службеној дужности, предметно овлашћење ће се дати уз достављање обавештења о покретању пореског надзора странци. На овом месту, међутим, треба нагласити да је сходно чл. 1а § 2 Пореског правилника, извршење обавезе информисања, која произилази из одредби ГДПР-а, одвија се без обзира на обавезе пореских органа предвиђене Законом и не утиче на ток или резултат пореских поступака. .

Овлашћења контролора

У вези са спроведеним контролним активностима, представници пореске управе могу посебно:

  • имају приступ земљишту, зградама и просторијама које припадају контролисаном субјекту. Истовремено, преглед стана може се вршити само уз сагласност лица које се контролише и само када је потребно утврдити усклађеност чињеничног стања са подацима који произилазе из пријаве пореског обвезника и других докумената који потврђују настанак одређени трошкови становања;

  • захтевају приступ досијеима, књигама и свим врстама документације, која обухвата обим спроведених контролних поступака. Службеници имају право да праве копије, копије, изводе, белешке и документовано преузимање података у електронској форми дотичних докумената;

  • захтевају да се достави оригинална документа која се односе на предмет инспекцијског надзора - ако субјект надзора не обезбеди инспекторима одговарајуће услове за обављање делатности иу ситуацији када је, на основу обавештења или сопствених запажања, инспектори констатују да су списи прегледаних предмета вођени неправилно;

  • прикупља осталу документацију и материјале из делокруга предмета контроле.

Важно је напоменути да сви подаци или документи које инспектори затраже морају бити обухваћени објективним опсегом који је детаљно назначен у обавештењу о планираној инспекцији.

Треба нагласити да се, у вези са контролним поступком који је у току, органи јавне власти којима се откривају подаци о личности не могу третирати као примаоци таквих података, ако су добијене информације неопходне за обављање послова који проистичу из прописа ЕУ или националног права. Такође, вреди имати у виду да захтев за објављивање личних података са којим се издаје дато овлашћење мора бити у писаној форми, мора бити оправдан и мора бити изузетан. Штавише, захтев који је издала канцеларија можда неће обухватити цео скуп података или довести до повезивања одређеног скупа података.

Измене и допуне Пореског законика

Прописом одредби Закона од 21. фебруара 2019. године о изменама и допунама појединих аката у вези са обезбеђивањем примене ГДПР-а уведен је низ одредби у Порески правилник којима се прецизирају обавезе пореских органа у погледу заштите података о личности. Посебно треба обратити пажњу на потребу испуњавања обавезе информисања од стране пореских органа, који су и администратори личних података. Правни основ за обраду података о личности од стране пореских органа су одредбе чл. 6 сец. 1 лит. ц, е и чл. 9 сец. 2 лит. г ГДПР.

У вези са обрадом података у законске сврхе, подаци које пореска управа прикупи у оквиру контроле могу се пренети на друге примаоце података, а то су субјекти утврђени законом. Подаци прикупљени у оквиру поступка контроле обрађују се у периоду који је неопходан за постизање сврхе обраде (тј. за спровођење контроле). Међутим, треба имати на уму да овај рок не може бити краћи од рока наведеног у прописима о архивирању документације.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Осетљиви подаци

Законски прописи стављају посебан акценат на заштиту осетљивих података, који се посебно налазе у личним досијеима запослених. По правилу, законодавац указује да тзв осетљиви подаци могу се обрађивати само када је то неопходно због предмета или природе активности које се обављају. Прикупљање таквих података мора бити диктирано тежњом за одређеним јавним интересом.

Шта подразумевамо под осетљивим подацима? То није ништа друго до информације које откривају расно или етничко порекло, политичка мишљења, верска или филозофска уверења, чланство у синдикату и генетске податке, биометријске податке прикупљене ради јединствене идентификације физичког лица или податке о здрављу, сексуалности или сексуалној оријентацији те особе. , као и личне податке о кривичним осудама и преступима.

Како се понашати током инспекције? - практични савети

Пре свега, вреди истаћи да се не препоручује давање усмених објашњења на усмена питања која постављају ревизори. Лица која обављају инспекцијске послове, по правилу, имају много више искуства у овом погледу од субјекта надзора. Као последица тога, службеници могу да структуришу питања на такав начин да питања излазе из оквира спроведених контролних активности. У том случају, усмено објашњење које даје контролисани субјект може бити третирано од стране канцеларије као добровољно дато, па се тако добијене поруке неће третирати као примљене као резултат прекорачења надлежности. У таквим ситуацијама најбоље је тражити да се одређене информације дају у писаној форми.

Када службено лице затражи информације или документе који превазилазе предмет инспекцијског надзора, предузетник има право да уложи одговарајући приговор на извршене радње. На пример, у ситуацији када, по мишљењу субјекта контроле, службена лица неоправдано захтевају пренос података о уговорним странама предузетника, субјект инспекције може припремити писмо са образложењем упућено ревизорима, у којем се позива на заштиту правног лица. податке о овим уговорним странама и информације о компанији.

С обзиром на то да законским прописима није тачно прецизирано које информације и документацију треба ставити на располагање у оквиру поступка контроле који је у току, предлаже се да се службенику достављају само подаци које инспектор изричито тражи (ако, наравно, , ово укључује предмет инспекцијског надзора).

Резиме

Несумњиво је да је пореска ревизија веома стресан догађај, без обзира да ли неки субјект има нешто на савести или може без страха да прође цео поступак. У налету емоција, међутим, вреди имати у виду права контролисаног субјекта, посебно у вези са ограничавањем преноса података службеним лицима, као и могућност приговора на активности које предузимају ревизори.