Клаузуле забрањене у прописима о интернет продавницама у 2015

Сервисни Посао

Потрошачи обично тешко обликују услове уговора закљученог са продавцем – обично могу само да га прихвате или одбију у целини. Продавац је тај који му представља правила по којима се трансакција одвија. Због чињенице да се купопродајни уговор у онлине продавници не закључује појединачно, Грађански законик ослобађа купца од потребе да се придржава оних одредби уговора које на неки начин вређају његов интерес или су у супротности са моралом. Зато би за продавца посебно требало да буде важно да прописи продавнице не садрже одредбе које би могле да обликују обавезе или права странака на незаконит начин, односно забрањене (злоупотребљиве) клаузуле.

Злоупотребљиве клаузуле које ограничавају права потрошача

У прописима е-продавнице, продавац је дужан да потрошачу представи своја права, почев од најважнијих питања (на пример, могућност враћања робе), до техничких питања (као што је начин плаћања) .

Пример 1.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 23.03.2015. - Пошиљке које нису означене повратним бројем неће бити прихваћене од стране Продавца.

 

Пример 2.


Упис у Регистар забрањених клаузула 10.04.2015. - Уколико се прихвати одустајање од уговора, Продавница ће рефундирати уплаћену цену у року од 30 дана од дана пријема враћене робе, умањене за трошкове наплаћене Купцу. .

 

Пример 3.

Упис у Регистар забрањених клаузула од 10.04.2015. - Повраћај новца је могућ само уз предочење доказа о куповини у виду фискалног рачуна или ваучера.

Забрањене клаузуле које намећу додатне обавезе потрошачу

У случају враћања робе, потрошач је ограничен само одредбама чл. 38 Закона о правима потрошача. Продавац му не може наметнути додатне обавезе које не проистичу из акта. И у случају других радњи које купац обавља приликом закључења и извршења уговора, продавац му не може наметнути ништа што не произилази из одредаба Закона. Све одредбе које повећавају обим обавеза потрошача могу се дефинисати као забрањене клаузуле.

Пример 4.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 20.02.2015.године - Све резерве у вези са стањем пошиљке МОРАЈУ да буду описане у записнику о неусаглашености или на товарном листу у присуству курира и да носе његов потпис - ово је ПОТРЕБНО стање приликом разматрања било каквих притужби.

 

Пример 5.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 27.03.2015. - За повраћај робе потребно је претходно контактирати Продавца.

 

Пример 6.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 20.02.2015. - Робу враћену на горе наведени начин послати на адресу продавнице о трошку купца. Робу чија је вредност већа од 300 ПЛН може да врати само и искључиво курирска компанија УПС. У случају да купац не испоштује било који од горе наведених услова, задржавамо право да не прихватимо повратну пошиљку или да тражимо неефикасност против повлачења из уговора.

 

Незаконите клаузуле које проширују права продавца

Продавац не може себи уступити већа права него што то произилази из одредаба закона, посебно у ситуацији када би тиме поступио на штету потрошача.

Пример 7.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 2. фебруара 2015. - Ако се враћена роба врати у неоригиналном паковању или оштећена нпр. натписима или самолепљивим тракама, студиоиндиго.пл задржава право да од износа одбије цену паковања вратио

 

Пример 8.


Упис у Регистар забрањених клаузула 19. фебруара 2015. године – Продавац задржава право да провери наруџбу иу случајевима који изазивају оправдану забринутост и уколико се ови прописи не поштују, може одустати од поруџбине.

 

Пример 9.


Упис у регистар забрањених клаузула од 10. априла 2015. - У случају повраћаја преплаћеног износа који се не може приписати продавници (нпр. нетачан износ трансфера), биће наплаћена накнада за руковање од 5 ПЛН.

Забрањене клаузуле које искључују одговорност продавца

Продавац је одговоран за многе елементе продаје – мора купцу да обезбеди робу без физичких или правних недостатака, у складу са уговором, а у случају рекламације мора доказати да је недостатак проузроковао купац. грешка. Све ове обавезе му намећу Закон о правима потрошача и Грађански законик – није могуће да своје обавезе уступи неком другом.

Пример 10.


Упис у регистар забрањених клаузула 10.04.2015. - У случају оштећених пошиљки, продавница није у обавези да изврши замену робе нити рефундацију новца. Оштећена роба се може вратити купцу о његовом трошку.

 

Пример 11.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 20.04.2015. – Продавац није одговоран за начин на који Купци користе продавницу нити за било какве последице које из тога произилазе, а посебно за штету коју је Купац претрпео услед коришћења његове податке трећих лица личне податке, неисправност телекомуникационе мреже, неисправност или нефункционисање софтвера, погрешну обраду података од стране рачунарских система.

 

Пример 12.


Упис у Регистар забрањених клаузула од 27. марта 2015. – Пружалац услуге не одговара за штету која настане услед: (...) б) Недостатка континуитета у пружању услуга.