Које измене је штит 4.0 увео у закон о раду?

Служба

Штит 4.0 је још један закон који је осмишљен да помогне запосленима и предузетницима у тешким временима изазваним епидемијом. Председник је 22. јуна потписао закон и тиме су дугоочекивани прописи ступили на снагу. Које законске промене у области радног права уводи Штит 4.0? Објашњавамо у чланку!

Додатни додатак за негу продужен!

Родитељи деце која похађају јаслице или вртић добијају посебно, додатно право, односно додатак за негу. Право на негу је продужавано из месеца у месец, јер се ситуација веома динамично мењала. У запису који се налази у најновијем штиту наводи се да у случају затварања јаслица, дечјег клуба, вртића, школе или друге установе коју похађа дете или немогућности неге дадиље или дневног старатеља због ЦОВИД-19, осигурано лице има право на додатну накнаду за негу до 28.06.2020 Штит 4.0 је резултирао продужењем додатне погодности за родитеље деце до 8 година до 28. јуна 2020. године уз могућност још једног продужења. Тиме је Штит 4.0 проширио групу оних који имају право на додатне бенефиције. Штавише, у Штиту 4.0 постоји одредба да Савет министара може, у циљу сузбијања ЦОВИД-19, прописом да дефинише дужи период примања додатне накнаде за негу, узимајући у обзир трајање опасности од епидемије или епидемијско стање и последице које изазивају.

Последње продужење бенефиције, односно од 25. маја до 14. јуна, било је доступно само родитељима/старатељима деце са инвалидитетом.

Закон је ступио на снагу 24. јуна 2020. године, али се одредба о додатном додатку примењује ретроактивно, односно од 25. маја 2020. године. Правила за остваривање права на додатак за негу нису промењена. Додатак се неће додељивати ако други родитељ детета може да брине о детету (нпр. је незапослен, користи родитељско одсуство или родитељско одсуство). Додатни додатак није урачунат у границу од 60 дана додатка за негу који се додељује за тзв. општа правила током дате календарске године.

Штит 4.0 значи ниже бенефиције за запослене

Штит 4.0 увео је значајне промене у аспекту исплате одређених накнада у вези са радним односом или његовим престанком.

Мање клиренса

Штитом 4.0 уведено је ограничење за отпремнине, накнаде или друге новчане накнаде које овај послодавац исплаћује запосленом због отказа уговора о раду. Ако је прописима прописана обавеза исплате такве накнаде, њен износ не може бити већи од десетоструког износа минималне зараде утврђене на основу одредби о најнижој накнади за рад. Ова одредба се примењује у периоду опасности од епидемије или епидемијског стања најављеног због ЦОВИД-19, под условом да је код послодавца дошло до смањења привредног промета или значајног повећања оптерећења фонда накнада.

Обустава рада Фонда социјалних давања Друштва

У периоду опасности од епидемије или епидемије и у случају смањења привредног промета код послодавца или значајног повећања оптерећења фонда накнада, послодавац може обуставити обавезе:

  • оснивање или управљање фондом социјалних давања компаније,
  • прави основни отпис,
  • исплата регреса за годишњи одмор.

Штавише, у таквим случајевима се не примењују одредбе колективних уговора о раду или прописа о накнадама, којима се утврђује висина одбитка за фонд социјалних давања предузећа и друга социјална и животна давања већа од наведених у одредбама. Затим, послодавци могу да уплате износ одбитка у фонд наведен у акту.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Промене у одсуству

У периоду опасности од епидемије или епидемијског стања најављеног због ЦОВИД-19, послодавац је могао једнострано да одобри заостало одсуство.То значи да може запосленом у року који му је одредио, без сагласности запосленог и непоштовања распореда годишњих одмора, одобрити годишњи одмор који запослени није користио у претходним календарским годинама. Дужина овог одсуства не може бити дуже од 30 дана, а запослени је дужан да то одсуство искористи.

Штит омогућава послодавцу да једнострано одобри до 30 дана неисплаћеног годишњег одмора.

Краћи дневни одмори

Штит, који је први уведен, садржао је одредбу да ће предузетници моћи да искористе период поравнања продужен на 12 месеци и еквивалентно радно време (без потребе да испуњавају услове Закона о раду). То је омогућило продужење дневног радног времена, али не више од 12 сати у обрачунском периоду који није дужи од 12 месеци. Оригинална евиденција штита је направила такву опцију, али само под условом да је послодавац доживео пад привредног промета као резултат ЦОВИД-19. Штитом 4.0 уведена је одредба да су краћи одмори могући само ако послодавац има повећање трошкова зарада у односу на приходе, у смислу Закона.

Члан 15зф ст. 2а Закона о субвенционисању камата за банкарске кредите дате предузетницима погођеним последицама ЦОВИД-19 и о поједностављеном поступку за одобравање аранжмана у вези са појавом ЦОВИД-19
Смањењем привредног промета из ст 1, подразумева се и повећање количника трошкова зарада запослених, узимајући у обзир доприносе за социјално осигурање запослених које финансира послодавац и приходе од продаје добара или услуга из истог календарског месеца, које предузетник слободно назначи. а од 1. марта 2020. године до дана који претходи дану доношења одлуке послодавца о ограничењу непрекидних одмора из ст. 1 тачка 1, односно да предузме кораке за закључивање споразума из ст. 1. тачка 2, односно споразума из ст. 1 бод 3, не мање од 5% у односу на количник за претходни месец (базни месец); Месецем се сматра и 30 узастопних календарских дана, ако упоредни период почиње у току календарског месеца, односно другог дана од првог дана датог календарског месеца.

Када су критеријуми испуњени, дозвољено је ограничити непрекидан одмор од:

  • 11 сати непрекидног дневног одмора до 8 сати (не мање),
  • 35 сати непрекидног недељног одмора у трајању од 32 сата (не мање).

Продужено дневно радно време је противтежа краћим дневним радним временом одређеним данима или слободним данима. Овакав образац рада значи, пре свега, већу флексибилност и уштеду за послодавца.

Рад на даљину – појашњење евиденције

Рад на даљину постао је нова реалност у ери пандемије. Многи послодавци су одлучили да пусте своје подређене да раде од куће. Рад на даљину до сада није у потпуности регулисан одредбама закона о раду, аспекти заштите на раду и евидентирања овог рада нису у потпуности јасни. Штит 4.0 је разјаснио ове нетачности. Рад на даљину се може препоручити ако запослени има техничке и локалне вештине и способности за обављање таквог посла, али пре свега природа посла то дозвољава. Алати и материјали потребни за обављање даљинског рада и логистичких услуга треба да обезбеди послодавац. Приликом обављања послова на даљину, запослени може користити алате или материјале које није обезбедио послодавац, под условом да то омогућава поштовање и заштиту поверљивих информација и других законом заштићених тајни, укључујући пословну тајну или податке о личности. Ово се односи и на информације чије би објављивање могло нанети штету послодавцу. Поред тога, на захтев руководиоца, запослени који обавља послове на даљину дужан је да води евиденцију о обављеним пословима, посебно водећи рачуна о опису ових послова, као и о датуму и времену њиховог обављања.

Штит 4.0 је највероватније последња верзија закона намењена подршци предузетницима оболелим од последица ЦОВИД-а 19. Закон уводи одредбу о продужењу додатне бенефиције за родитеље деце млађе од 8 до 28. јуна са могућношћу још једног продужења. . Разјашњени су аспекти рада на даљину, посебно у погледу његовог безбедног обављања. Штит 4.0 омогућава послодавцима да једнострано шаљу запосленог на одмор, исплаћују мање отпремнине или примењују краће одморе на послу. Последње одредбе, иако прилично контроверзне, могу значајно да побољшају стање предузећа, а то је и основни циљ уведених промена.