Како одабрати кредит за мала предузећа?

Сервисни Посао

Када водимо сопствену компанију, најчешће се фокусирамо на развој и максимизирање профита. За ово вам је потребан новац. Мало компанија може себи приуштити раст без додатних ресурса. Као резултат тога, улога кредитних компанија је значајно порасла у последње време. На тржишту су доступни многи облици финансирања за мала и средња предузећа. Доступност финансијских услуга повећала је потражњу за кредитним услугама последњих година. На шта треба обратити пажњу када узимате кредит за мала предузећа? Која сигурност ће вам требати? Одговорићемо на ова и друга питања у овом чланку.

Који кредит за мала предузећа треба да изаберете?

Предузетник класификован као мало предузеће, односно оно које је у најмање једној од последње две финансијске године:

 • запошљавали у просеку мање од 50 запослених годишње, и

 • остварио годишњи нето промет од продаје роба, производа и услуга као и финансијских операција који не прелази ПЛН противвредност од 10 милиона евра, или збир имовине њеног биланса стања састављеног на крају једне од ових година није премашио ПЛН противвредност од 10 милиона евра,

и вођење потпуног или поједностављеног рачуноводства, може користити кредите за обртна средства како на текућем рачуну тако и на кредитном рачуну намењеном за текуће пословање. Уколико постоји потреба за инвестиционим финансирањем, на пример у виду куповине новог аутомобила или нове машине, може да искористи инвестициони кредит. У зависности од врсте кредита, рок кредита, односно време за које банка финансира предузеће, може бити кратак, односно до три године, или дуг, односно преко три године.

Да ли је вредно користити услуге специјалиста?

Када знамо да нам је потребно додатно финансирање, треба да се припремимо за то. Предузетник може самостално да прегледа банкарске понуде доступне на тржишту или да искористи професионалне финансијске или банкарске савете. Сваки од ових облика има своје предности и недостатке. Самопровера понуда често траје дуго, што предузетник не може увек да приушти, али је бесплатна. Понекад је боље поверити потрагу за најповољнијом понудом специјалистима, а време уштеђено на овај начин може се искористити за тренутну делатност компаније. Наравно, коришћење финансијских или банкарских саветника укључује накнаде за ове услуге. Често су трошкови који настају на овај начин добра инвестиција. Финансијски саветник ће изабрати најбољу, најповољнију понуду на тржишту, припремити са нама комплет потребних докумената за банку и договорити за нас најбољу цену кредита, односно његову камату.

Ако водите посао најмање 12 месеци, можете искористити кредит компаније до 600.000 ПЛН за било коју сврху. У том случају ће бити потребна поједностављена финансијска документација, односно потребна вам је, на пример, пријава о порезу на доходак за прошлу годину и потврда Завода за социјално осигурање и пореске управе о неплаћању доприноса и пореза. Рок отплате таквог кредита може бити до 10 година. На финансијском тржишту постоји много сличних понуда. Због тога је вредно користити услуге специјалиста који ће нам помоћи приликом аплицирања за банкарско финансирање.

Шта ће вам требати?

Ако водите мали бизнис, сет потребних докумената неће бити превише обиман. Биће вам потребни следећи документи:

 • актуелни извод из Државног судског регистра или друга оснивачка документа (нпр. извод из Централног регистра и Подаци о привредној делатности, уговор о ортачком друштву / уговор о ортачком друштву са анексима),

 • последњу ПИТ пријаву са потврдом о подношењу пореској управи,

 • доказ о уплати пореза или потврду о непостојању заосталих обавеза код пореске управе и завода за социјално осигурање,

 • сажетак књиге прихода и расхода или извод из главне књиге (у зависности од облика рачуноводства),

 • потребне финансијске прогнозе за цео период кредита,

 • кредитног захтева.

Након достављања потребних докумената, банка ће проценити финансијско стање предузећа и одлучити да ли ће или не одобрити тражено финансирање.

Које обезбеђење банка може да тражи од нас?

Свако финансирање које банка обезбеди мора бити прописно обезбеђено. Правни колатерал за отплату кредита може се дати у више облика. Сваки од њих има специфичне карактеристике које повећавају или смањују њихову корисност за потребе банке. Напоменимо две групе обезбеђења које банка можда жели да прихвати од нас.

1. Обезбеђење материјалне природе, укључујући:

 • хипотека – оптерећује дужникову непокретност са правом остваривања потраживања уписом у земљишно-хипотекарни регистар. Он даје повериоцу (нпр. банци) приоритет да оствари своја права чак и након промене власника имовине,

 • уписане залоге – могу се засновати на покретним стварима предузетника. Регистрована залога се разликује од опште залоге по томе што њен предмет може остати у поседу зајмопримца, што је неприхватљиво у случају опште залоге,

 • залога на правима - односи се на преносива права, односно хартије од вредности, акције у предузећима, права из области проналаска,

 • јемство - поучавалац даје банци обезбеђење у виду готовине, књижица и штедних бонова или других драгоцености или новчаних инструмената,

 • блокирање средстава на банковном рачуну - издвајање средстава на банковном рачуну или депозита поверених банци који припадају предузетнику или жиранту и стављање на располагање зајмодавцу у тренутку настанка потраживања,

 • трансфер колатерала - овлашћује банку да пренесе покретне ствари (нпр. машине, возила, залихе, накит) за покриће потраживања по основу неисплаћеног кредита.

2. Обезбеђење личне природе, укључујући:

 • банкарска или осигуравајућа гаранција - обавеза банке или осигуравача да исплати зајмодавчеву суму новца која одговара износу неотплаћених рата кредита, доспелих камата и трошкова поступка, ако зајмопримац не испуни своје обавезе према банци кредитору. Купац гаранције у овом случају је зајмопримац,

 • менично јемство које обавезује жиранта и издаваоца менице да отплате уговорени кредит на датуме плаћања,

 • јемство по грађанском праву - јемство се обавезује да ће отплатити кредит у случају да зајмопримац не испуни своје обавезе,

 • уступање потраживања - као обезбеђење зајма, то је уговор између предузетника и банке која одобрава кредит, којим предузетник преноси на банку право да добије одређени износ за продату робу или услуге,

 • приступање кредитном дугу - треће лице се прикључује постојећем дужнику-дужнику као солидарни дужник,

 • пуномоћје за управљање средствима на банковним рачунима предузећа - може дати зајмопримац или треће лице,

 • бланко меница - документ који садржи потпис издаваоца менице, али не наводи износ менице и датум плаћања. Прихвата се као независан колатерал кредита од зајмопримаца који су добро познати банци са добрим економским и финансијским стањем,

 • изјава о извођењу извршења сходно чл. 777 Законика о парничном поступку - прихватају се наизменично са бланко меницом, која се најчешће користи за велике кредитне изложености, може се односити на плаћање суме новца или испоруку робе.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

На шта треба обратити пажњу приликом потписивања уговора о кредиту?

У Пољској је кредитирање предузећа регулисано Законом о банкама од 29. августа 1997. године. Постоји збир знања о врстама банкарских кредита и захтевима кредитне документације. Члан 69. овог закона описује детаљне елементе уговора о кредиту које треба узети у обзир приликом потписивања овог веома важног документа. Између осталих, ово су:

 1. одређивање страна у уговору,

 2. износ и валута кредита,

 3. сврху за коју је кредит одобрен,

 4. услови отплате кредита,

 5. каматна стопа на кредит и услови њене промене,

 6. начин обезбеђења отплате кредита,

 7. обим овлашћења банке у вези са контролом коришћења и отплате кредита,

 8. датуме и начин стављања средстава на располагање зајмопримцу,

 9. износ провизије, ако је то предвиђено уговором,

 10. услове за уношење измена и раскид уговора.

Поред уговора о зајму, често се тражи потписивање безбедносних докумената. У зависности од врсте кредита и кредитне способности, биће потребна различита средства обезбеђења. Приликом потписивања кредитне документације обратите посебну пажњу на износе, валуте и параметре предложених хартија од вредности, као што су бројеви земљишних и хипотекарних књига, спецификације заложених објеката или ознаке уговора у случају уступања потраживања.

Без обзира за шта је предузетнику потребан кредит и какав је облик обезбеђења, треба имати на уму да нас правилна припрема и коришћење специјалистичких услуга у склопу индивидуалних консултација може заштитити од неочекиваних проблема.