Како запослити власника у друштву са ограниченом одговорношћу?

Служба

Често се дешава да ортаци друштва са ограниченом одговорношћу обављају различите послове за друштво, укључујући и редовне послове за друштво. Како запослити власника у друштву са ограниченом одговорношћу на основу уговора о раду? Сазнаћете у чланку испод!

Како запослити власника у друштву са ограниченом одговорношћу? - правило

Закон не предвиђа опште правило по коме друштво капитала, укључујући и друштво са ограниченом одговорношћу, не може запослити једног од својих ортака као запосленог.

Правило је да је радни однос ортака у друштву са ограниченом одговорношћу дозвољен. Не постоји закон који изричито забрањује такву акцију.

Овакав став јасно потврђује и Врховни суд, указујући да: „Претходна судска власт Врховног суда прихвата пријем у радни однос чланова управног одбора друштава капитала“ – Пресуда Врховног суда – Коморе рада, социјалног осигурања и јавних набавки. Послови од 3. августа 2011, И УК 8 / 11.

Када партнер не може бити запослени?

Радни однос у друштву са ограниченом одговорношћу је изузетак од општег правила о дозвољености запошљавања ортака у друштву капитала. једини акционар овог друштва као члан управног одбора.

Радни однос по уговору о раду код друштва са ограниченом одговорношћу као јединог партнера овог друштва сматра се неприхватљивим.

Такво стање се мора оцењивати пре свега са становишта конститутивних обележја радног односа, која омогућавају његово разликовање од других правних односа. Такве карактеристике укључују:

  • добровољност,
  • континуирани лични радни учинак,
  • подређивање обављања послова послодавцу који сноси ризик у вези са запошљавањем,
  • плаћена природа запослења.

Уколико се једини партнер овог предузећа запосли као члан управе, постоји проблем да се такав правни однос сврста у радни однос из најмање два разлога. У ситуацији када је једини партнер члан управног одбора, он или она ће бити подређен себи. Поред тога, треба напоменути да са оваквом персоналном структуром нема реалног протока финансијских средстава, те је стога тешко говорити о плаћању за запошљавање у овом случају.

Наведено становиште потврђује и Врховни суд, указујући на немогућност прихватања: „[...] са становишта основног обележја овог односа, а то је подређеност запосленог у процесу рада – постојање а. физичко лице као послодавац као власник предузећа и као запослени који обавља радни однос за себе као председник једночланог одбора овог предузећа” – Пресуда Врховног суда – Већа за рад, социјално осигурање и јавне послове од априла године. 7, 2010, ИИ УК 357/09.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

У доктрини и судској пракси је признато да оцена оваквог стања не мења чињеницу да ће уговор са овим чланом управног одбора закључити, на пример, пуномоћник. Врховни суд истиче да: „У светлу утврђене судске праксе Врховног суда, ова конститутивна обележја радног односа не настају у правном односу које оснива друштво са ограниченом одговорношћу које оснива физичко лице са ортаком који је и њено једнолично руководство, што се не мења чињеницом да је уговор закључен преко постављеног пуномоћника” – Пресуда Врховног суда – Коморе за рад, социјално осигурање и јавне послове од 23. октобра 2006. године, И ПК 113/06.

Закључивање уговора о раду од стране јединог ортака друштва са ограниченом одговорношћу са овим друштвом је неприхватљиво, без обзира на начин на који су оба лица заступљена. Закључивање овог уговора од стране пуномоћника не „лечи“ такву активност.

Према устаљеном ставу судске праксе: „Радни однос ортака у друштву са ограниченом одговорношћу који је председник његовог јединственог предузећа престаје његовим стицањем свих удела у овом друштву“ – пресуда Врховног суда – Веће. рада, социјалног осигурања и јавних послова од 7. априла 2010. ИИ УК 357/09.

Када се једини партнер може запослити у компанији?

Дозвољено је закључити уговор о раду са чланом управе друштва са ограниченом одговорношћу. на другој позицији од функције члана управног одбора. Такође не постоје контраиндикације да се једини акционар запосли на руководећој позицији која није укључена у управни одбор.

Не постоје законске сметње за закључење уговора о раду од стране јединог акционара друштва са ограниченом одговорношћу на радном месту осим члана управног одбора. Једини ортак може закључити уговор о раду на руководећим пословима.

Шта треба да запамтите када ангажујете партнера?

Већ знамо како да ангажујемо власника у друштву са ограниченом одговорношћу, међутим, приликом закључивања уговора о раду са ортаком који ради као члан управног одбора, треба имати у виду да према Законику о привредним друштвима , у споразуму између друштва и члана управе, друштво може заступати само надзорни одбор или пуномоћник који се именује одлуком скупштине акционара.

У уговору са ортаком – чланом управе, друштво треба да заступа надзорни одбор или пуномоћник именован одлуком скупштине акционара.