Увоз услуга ослобођених ПДВ-а у ПДВ и ЈПК_В7 декларацијама

Пореска Служба

Приликом куповине услуга од страног пореског обвезника најчешће се бавимо увозом услуга који је предмет ПДВ-а у Пољској, у складу са чл. 28б Закона о ПДВ-у. По својој садржини, место опорезивања услуге купљене од страног извођача је, по правилу, место у коме се налази седиште наручиоца. Постоји низ изузетака од овог општег правила из чл. 28ц-закона (тичу се, између осталог, туристичких услуга, услуга некретнинама итд.). У чланку представљамо начин обрачуна увоза услуга и приказујемо га у ЈПК В7 датотеци, а разматрамо и увоз услуга ослобођених плаћања ПДВ-а.

Увоз услуга – правила поравнања

У складу са важећим прописима, у случају увоза услуга, на који се примењују прописи из чл. 28б Закона о ПДВ-у, пољски порески обвезник са регистрованим седиштем у Пољској је дужан да опорезује трансакције на својој територији.

Увоз услуга се мора опорезовати примењивом националном стопом ПДВ-а за дотичну услугу. У већини случајева ово је основна стопа, тренутно 23%.

Пореска основица је по правилу вредност услуге исказана на рачуну (рачуну). Активни ПДВ обвезник исказује порез на увоз услуга у регистру продаје ПДВ-а. Важно је да ако порески обвезник има право на одбитак, он се такође уписује у регистар куповине ПДВ-а. Тада је трансакција неутрална у смислу пореза на додату вредност.

Активни обвезник ПДВ-а има право на одбитак ПДВ-а у ситуацији када купљене услуге служе опорезивој делатности.

Увоз услуга регулисаних чл. 28б у ЈПК В7М (месечна обрачуна) или ЈПК В7К (квартална обрачуна) исказати обе на страни излазног пореза у ставци Увоз услуга купљених од обвезника пореза на додату вредност, на коју чл. 28б закона,

као и на страни претпореза у ставци Набавка других добара и услуга ако се куповина врши у вези са опорезивом делатношћу.

Субјект ослобођен плаћања ПДВ-а је такође дужан да измири увоз услуга и на тај начин га опорезује. У овом случају, обрачун се може извршити на једном од два обрасца: ПДВ-8 или ПДВ-9М. Први образац, односно ПДВ-8, намењен је субјектима који нису регистровани као активни обвезници ПДВ-а, а који су, поред увоза услуга, одлучили да опорезују набавку добара унутар заједнице у складу са чл. 10 сец. 6 Закона о ПДВ-у. На обрасцу ПДВ-8 предузетник исказује увоз услуга регулисаних чл. 28б у тачки Увоз услуга купљених од обвезника пореза на додату вредност, којима чл. 28б Закона у делу Ц обрасца.

Остали предузетници који нису активни обвезници ПДВ пријаву ПДВ-9М подносе пореској управи. Предмети прикладни за демонстрирање увоза услуга на које је чланак. 28б Закона о ПДВ-у, постоји и ставка под називом Увоз услуга купљених од обвезника пореза на додату вредност, на коју чл. 28б Закона у делу Ц обрасца.

Субјекти ослобођени ПДВ-а који опорезују увоз услуга, плаћени порез се може квалификовати као пореско признати трошак у тренутку његовог плаћања. Овај трошак треба да буде приказан у колони 13 КПиР - остали трошкови.

Приликом увоза услуга, на које се не примењују одредбе чл. 28б, предузетник то исказује у наведеним изјавама (ЈПК В7М, ЈПК В7К, ПДВ-8, ПДВ-9М) у редовима који се односе на увоз услуга. Ова линија је насловљена као стандардни увоз услуга, искључујући услуге купљене од ПДВ обвезника, на које чл. 28б закона.

С обзиром на то да се од 2014. године одредбе Закона о ПДВ-у не односе на издавање интерних рачуна, предузетници нису у обавези да их састављају ради опорезивања увоза услуга. На изворном документу се могу направити одговарајуће напомене. Међутим, ако порески обвезник жели да изда интерни документ за ову околност, ништа не спречава - онда га треба приложити уз рачун о куповини.

Субјект који увози услуге од извођача из Европске уније дужан је да се региструје као обвезник ПДВ-а ЕУ. У ту сврху, пореској управи треба поднети образац ПДВ-Р.

Како измирити увоз услуга које су ослобођене ПДВ-а у Пољској?

У привредној пракси се дешава да пољски предузетници купују услуге од страних извођача који су у нашој земљи ослобођени ПДВ-а, као што су финансијске услуге или учење страних језика. Да ли онда увоз услуга подлеже приказивању у ПДВ декларацији и ЈПК_В7?

Ниједна регулатива не указује на изузетак од откривања и обрачуна ПДВ-а на увоз услуга које су ослобођене ПДВ-а у Пољској. Приликом увоза услуга предузетник је дужан да опорезује трансакцију по стопи која се примењује у земљи која је одговарајућа за дату врсту услуге. У ситуацији када је услуга ослобођена обавезе наплате ПДВ-а, чини се прикладним да се трансакција прикаже у складу са националним правилима, односно без наплате ПДВ-а. Порески обвезник треба да искаже вредност увоза услуга у одговарајућој декларацији ЈПК В7М / ЈПК В7К или ПДВ-8 или ПДВ-9М, при чему поља која се односе на пореску обавезу и унос за ове трансакције треба оставити празна.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Увоз услуга ослобођених ПДВ-а - резервисан на вФирма.пл

Систем вФирма.пл је прилагођен да омогући резервацију ове врсте трошкова на најједноставнији могући начин.

Да би увоз услуга ослобођених ПДВ-а био коректно приказан у датотеци ЈПК_В7, код активних обвезника ПДВ-а, фактуру треба унети у систем по: РАСХОДИ »РАЧУНОВОДСТВО» ДОДАТИ »ПДВ ФАКТУРА, где треба изабрати одговарајућу врсту расхода а затим у поље нето унесите вредност фактуре у оригиналној валути, са листе стопа ПДВ-а избором „ек“.

У следећем кораку идите на подкартицу УВОЗ ИЗ ИНОСТРАНСТВА И ДРУГО НАПРЕДНО и изаберите ставку Увоз услуга – чл. 28б или Увоз услуга, у зависности од земље из које је услуга купљена. Ова подкартица такође бира валуту у којој је издата фактура. Након чувања, систем се претвара у ПЛН.

Уношењем документа на горе описани начин, увоз услуга ослобођених плаћања ПДВ-а биће приказан на одговарајућој позицији ЈПК_В7 без исказивања вредности ПДВ-а.

Порески обвезници ослобођени ПДВ-а уносе фактуру у систем кроз РАСХОДИ »РАЧУНОВОДСТВО» ДОДАЈ »РАСХОДИ, где се мора изабрати одговарајућа врста расхода. Затим идите на подкартицу НАПРЕДНО, изаберите тачну валуту и ​​опцију Увоз услуга, члан 28б или Увоз услуга. Биће додата поља за избор стопе ПДВ-а и приказ вредности овог пореза. Из падајуће листе са стопом ПДВ-а изаберите „зв“ и унесите вредност рачуна у нето поље.

Уношењем расхода на овај начин он ће бити исправно назначен у ПДВ-8 / ПДВ-9М декларацији и укључен у расход.