Предрачун и подељено плаћање - вреди знати

Пореска Служба

Увођење механизма обавезног подељеног плаћања изазива многа питања и недоумице у погледу практичних питања. Једно од таквих питања је могућност плаћања по предрачуну коришћењем подељеног плаћања. Предрачун и подељено плаћање, одговарамо!

Када је механизам подељеног плаћања обавезан?

За почетак, хајде да анализирамо садржај два рецепта. Према чл. 108а став. 1а Закона о ПДВ-у, приликом плаћања за купљена добра или услуге наведене у Прилогу 15 Закона, документовано фактуром у којој је укупан износ дуга износ из чл. 19 тачка 2 Закона о предузетницима (15.000 ПЛН), порески обвезници су обавезни да примењују механизам подељеног плаћања.

Међутим, сходно чл. 108а став. 1б Закона о ПДВ-у, обвезник који је дужан да изда рачун са назнаком „механизам подељеног плаћања“ дужан је да прихвати плаћање износа који дугује по овој фактури користећи механизам подељеног плаћања.

У обе наведене одредбе законодавац користи појам фактуре. Као последица тога, механизам подељеног плаћања примењује се само на оне трансакције које су документоване фактуром. Механизам подељеног плаћања примењује се на трансакције документоване фактуром. У случају других докумената, подељено плаћање се неће примењивати.

Статус предрачуна

На почетку да поставимо тезу да предрачун није фактура. Реч је о врсти документа који је комерцијална понуда, међутим, у светлу важећих прописа, не може се сматрати фактуром у смислу одредби пореза на добра и услуге. Проформа потврда предаје понуде или прихватања налога за извршење.

На основу чл. 2 тачка 31 Закона о ПДВ-у, рачуном се сматра документ у папирној или електронској форми који садржи податке прописане Законом и прописима донетим на основу њега. Поред тога, имајте на уму да сходно чл. 106б став. 1. Закона, обавеза издавања рачуна се односи на ситуације када је извршена продаја другом пореском обвезнику. С друге стране, предрачун не документује продају, јер је – као што смо већ навели – реч о комерцијалној понуди Предрачун није фактура предвиђена одредбама Закона о порезу на додату вредност. То није доказ да је извршена трансакција која подлеже опорезивању ПДВ-ом.

Предрачун и подељено плаћање – да ли је могуће платити предрачун са подељеним плаћањем?

Плаћање у систему сплит плаћања се врши помоћу посебне поруке о трансферу. Како можемо прочитати у чл. 108а став. 3 Закона о ПДВ-у, плаћање помоћу механизма подељеног плаћања врши се у пољским злотима помоћу поруке о трансферу коју доставља банка или задружна штедно-кредитна унија, намењене за плаћање у механизму подељеног плаћања, у којој порески обвезник наведе:

  1. износ који одговара целом или делу износа пореза који произилази из фактуре који треба да се плати путем механизма подељеног плаћања;
  2. износ који одговара целој или делу бруто вредности продаје;
  3. број рачуна у односу на који се врши плаћање;
  4. број којим је добављач добара или пружалац услуга идентификован за пореске сврхе.

Дакле, с обзиром да предрачун није фактура у смислу Закона о ПДВ-у, није могуће извршити плаћање помоћу механизма подељеног плаћања. Све одредбе које се односе и на услове под којима је подељено плаћање обавезно и на техничке аспекте јасно показују да је фактура потребна.

Тако је и са Министарством финансија које у пореским образложењима од 29. јуна 2018. године о примени механизма сплит плаћања указује:

„Коришћење механизма подељеног плаћања зависи од поседовања фактуре на коју се плаћање односи. Међутим, неће бити могуће применити механизам подељеног плаћања у случају пријема документа који се обично назива „про форма“ фактура пре испоруке робе или пружања услуга. Овај документ није фактура у смислу одредби Закона о ПДВ-у”. Проформа фактура се не може измирити помоћу механизма подељеног плаћања. Међутим, чини се да нема препрека да се на предрачуну појави напомена „механизам подељеног плаћања“. Још једном да подсетимо да је про форма комерцијална понуда, чији садржај и садржај нису регулисани пореским прописима. Сходно томе, излагач може ставити било какве напомене на про-образац.

Наравно, наведено не мења чињеницу да се про форма не може измирити путем сплит плаћања. Такву напомену на предрачуну можемо третирати само као информацију да се стварна фактура која документује продају мора измирити у облику подељеног плаћања.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Предрачун и аванс

Међу пореским обвезницима могу постојати недоумице у погледу разлике између аванса и предујма. Напомињемо да се авансно плаћање може извршити иу облику сплит плаћања. Из садржаја чл. 108а став. 1ц Закона о ПДВ-у, где читамо да се механизам подељеног плаћања сходно примењује на плаћања из чл. 19а став. 8.

Међутим, према чл. 19а став. 8 Закона, ако је пре испоруке добара или извршења услуге примљена цела или део плаћања, а посебно: аванс, аконтација, аконтација, рата, грађевински или стамбени допринос пре оснивања задружно право на стан или простор за другу намену, пореска обавеза настаје у тренутку његовог пријема у односу на примљени износ.

У наведеном случају, порука о трансферу треба да садржи реч „авансно плаћање“. Одредбе Закона о ПДВ-у дозвољавају могућност плаћања аванса коришћењем сплит плаћања. Међутим, треба напоменути да аванс примљен пре продаје мора бити документован авансном фактуром, што директно произилази из садржине чл. 106б став. 1 тачка 4 Закона о ПДВ-у. То значи да се плаћање аванса документованог авансном фактуром не може поистоветити са плаћањем предрачуна.

Треба нагласити да је пријем аванса активност која подлеже ПДВ-у. Међутим, то није плаћање предрачуна.

Пример 1.

Порески обвезник је од свог редовног извођача добио предрачун са понудом за куповину робе са назнаком целокупног износа. Порески обвезник је одлучио да уплати про форма износ. У овом случају не може да примени механизам подељеног плаћања. За ово је потребна фактура.

Пример 2.

Порески обвезник је од свог редовног извођача добио предрачун са понудом за куповину робе са назнаком целокупног износа. Одлучио је да прихвати понуду. Уплатио је аванс на основу примљене авансне фактуре. У овом случају могуће је користити механизам подељеног плаћања. Авансно плаћање, за разлику од про форме, може се платити помоћу механизма подељеног плаћања. Документује се авансном фактуром. Сумирајући наведено, треба напоменути да предрачун није доказ трансакције, који се може класификовати као фактура у смислу Закона о ПДВ-у. Као резултат тога, није могуће платити предрачун користећи механизам подељеног плаћања. Намењен је фактурама које документују продају и авансним фактурама.