Административно извршење – најважнији податак

Служба

Административно извршење је регулисано Законом од 17. јуна 1966. о извршном поступку у управи. Овим документом се посебно утврђују правила поступка и мере извршења које могу применити органи управе.

Које обавезе су предмет административног извршења?

Административно извршење подлеже, између осталог, следеће дужности:

 • Порези и таксе;

 • новчане казне и новчане казне;

 • новчана потраживања поднета на административно извршење;

 • уплате у фондове посебне намене основане на основу посебних прописа;

 • обавезе из области безбедности и здравља на раду и исплате накнаде за рад, као и других бенефиција запосленом, изречене решењима Националне инспекције рада;

 • обавезе у области заштите података о личности, изречене одлуком председника Управе за заштиту података о личности.

Детаљан каталог активности које су предмет извршења налази се у чл. 2 Закона о извршном поступку у управи.

Када се примењује административно спровођење?

На основу чл. 3. наведеног закона, на горе наведене обавезе спроводи се административно извршење када:

 • произилазе из одлука или одлука надлежних органа;

 • у области државне управе и јединица локалне самоуправе - произилазе непосредно из одредбе закона, осим ако посебном одредбом није прописан поступак судског извршења за ове обавезе.

Треба напоменути да су одредбе чл. 3 § 1 Закона од 17. јуна 1966. о извршном поступку у управи, ред.произилазе директно из закона на овај начин се мора схватити да су законом дефинисана сва битна обележја дате обавезе, односно субјект на коме та обавеза почива, околности у којима се ова обавеза остварује и њен обим. Такав став је изнео Врховни управни суд у својој пресуди од 29. јануара 2010. године (позив на број ИИ ФСК 1494/08).

Које мере извршења се могу применити у административном извршењу?

У поступку извршења на новчаним потраживањима, извршење се спроводи:

 • од новца;

 • од накнаде за рад;

 • од пензија и давања социјалног осигурања, као и од социјалне пензије;

 • банкарски рачуни;

 • од осталих новчаних потраживања;

 • од права из финансијских инструмената у смислу одредби о трговању финансијским инструментима, евидентираних на рачуну хартија од вредности или другом рачуну, и од потраживања са готовинског рачуна који се користи за сервисирање тих рачуна;

 • од хартија од вредности које нису евидентиране на рачуну хартија од вредности;

 • из менице;

 • од власничких ауторских и сродних права као и права индустријске својине;

 • учешће у друштву са ограниченом одговорношћу;

 • друга имовинска права;

 • покретне ствари;

 • од некретнина.

С друге стране, у поступцима извршења који се односе на нематеријалне обавезе, важи:

 • новчана казна за принуду;

 • перформансе замене;

 • подизање покретне ствари;

 • преузимање имовине, пражњење просторија и других просторија;

 • директна принуда.

На основу чл. 7. ст. 2. наведеног закона, орган извршења користи мере извршења које непосредно доводе до извршења обавезе, а од више таквих мера – бира најмање оптерећујућу за обвезника. Орган извршења дужан је да узме у обзир наведено начело приликом одређивања редоследа примене мера извршења. На пример, може се назначити да у случају извршења у вези са обавезом рушења грађевинског објекта, новчана казна се првенствено примењује у циљу принуде. По правилу, то је мера која је мање оптерећујућа од заменског дизајна. Ово је пресудом Врховног управног суда од 21. марта 2017. године (позив на број ИИ ОСК 2932/15).

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Које ставке су искључене из извршења?

На основу чл. 8 став 1 разматраног акта не подлежу управном извршењу:

 • предмети за домаћинство, постељина, доњи веш и одећа неопходна за обвезника и издржаване чланове породице, као и одећа неопходна за обављање службе или професије;

 • залихе хране и горива неопходних за обавезног лица и његове издржаване чланове породице у трајању од 30 дана;

 • једна крава, две козе или три овце, потребне за исхрану обвезника и издржаваних чланова породице, уз залихе хране и постељине до следеће жетве;

 • алата и других предмета потребних за плаћени рад који обавља лично обвезник, искључујући превозна средства, и сировине неопходне за овај посао у трајању од 7 дана;

 • ствари неопходне за обављање услуге од стране обавезног лица или за обављање професије од њега;

 • новац у износу од 760 ПЛН;

 • штедни депозити положени банкама под условима и у висини утврђеним одредбама Закона од 29. августа 1997. године - Закон о банкама;

 • штедња члана кредитне уније у благајни у износу утврђеном одредбама Закона о задружној штедњи и кредитним заједницама од 05.11.2009.

 • лична документа, један прстен обвезника и његове супружнике, од племенитих метала, ордени и одликовања као и предмети потребни обвезнику и члановима његове породице за учење или обављање верских обичаја, као и свакодневни предмети који се могу продати знатно испод. њихову вредност, а који имају значајну употребну вредност за обвезника;

 • износе примљене за покривање пословних трошкова, укључујући путне и повезане трошкове;

 • износе добијене као стипендије;

 • ствари неопходне због физичког инвалидитета обвезника или чланова његове породице;

 • износи примљени по основу обавезног осигурања имовине;

 • средства из субвенција додељених из државног буџета за посебне намене и налазе се на посебном банковном рачуну за банкарске субвенције и средства из програма који се финансирају учешћем средстава из члана 1. 5 сец. 1. тач. 2. и 3. Закона о јавним финансијама од 27. августа 2009. године, уплаћених у виду аванса, осим ако је принудно потраживање настало у вези са реализацијом пројекта за који су та средства била намењена;

 • предмети који се користе у црквама и другим молитвеним домовима за богослужење или друге верске праксе, или који су предмети верског обожавања, чак и ако су драгоцености или уметничка дела;

 • износе досуђене пресудом Европског суда за људска права, ако је извршено потраживање доспело Државном трезору.

Административно извршење – која овлашћења могу да спроводе?

Извршење новчаних обавеза, по правилу, врши руководилац пореске службе. Овлашћен је да примењује све мере извршења у управном извршењу. Ова надлежност донекле припада и другим органима наведеним у чл. 19. наведеног закона, посебно надлежни орган јединице локалне самоуправе у погледу потраживања за која утврђивање, односно утврђивање и наплату врши надлежни орган.