Да ли су камата на кредит узет за куповину пореза на непокретности признати трошкови?

Пореска Служба

За вођење бизниса, пореским обвезницима је потребно одговарајуће седиште - стан или већи стан, на пример цела зграда. Куповина ових просторија и зграда обично се финансира средствима добијеним кредитима и зајмовима. Док се рате капитала не признају као трошкови у КПиР-у, камата на кредит узет за куповину непокретности може бити укључена у њих. Међутим, морају бити испуњени одређени услови.

Дефиниција трошкова

На основу чл. 22 сец. 1. Закона о порезу на доходак физичких лица, признати трошкови су трошкови настали ради остваривања или одржавања или обезбеђења извора прихода, осим трошкова наведених у чл. 23 (нпр. издаци за стицање земљишта, новчане казне и казне изречене у фискалном кривичном поступку, порез на доходак).

На основу ове одредбе може се претпоставити да су пореско признати трошкови сви на одговарајући начин оправдани расходи у вези са остварењем прихода. За сваки расход посебно треба утврдити узрочно-последични однос који се односи на приход, чији терет сноси сваки порески обвезник појединачно. Како је са каматама на кредите?

Камате на кредите

Члан 23 сек. 1 тачка 8а Закона о порезу на доходак наводи се да се расходи за отплату кредита (кредита) не сматрају пореско признатим трошковима, осим капитализоване камате на ове кредите (кредите). У тачки 32. истог члана из пореско признатих трошкова искључују се и обрачунате а неплаћене или откупљене камате на обавезе, укључујући зајмове (кредите).

На основу чл. 22. и 23. сматра се да уврштавање камате на кредит као пореских трошкова зависи од постојања узрочно-последичне везе између кредита узетог за куповину непокретности и прихода оствареног од пословне делатности, као и плаћање такве камате. Узрочно-последична веза кредита са оствареним приходима значи да непокретност за коју је кредит узет мора да се користи за обављање пословне делатности и да предузетник на њој остварује приход.

Међутим, мора се имати на уму да када се камате класификују као порески расход, чл. 23 ст. 1 тачка 33 Закона о порезу на доходак. Према овој одредби, пореско признати трошкови не укључују камате, провизије и курсне разлике на кредите (кредите) које повећавају трошкове улагања у периоду ових улагања. То значи да ако је имовина у изградњи (реконструкција или адаптација), а предузетник отплаћује кредит са каматом током улагања, ова камата није пореска олакшица. Ова камата повећава вредност имовине док се њена изградња не заврши.

Укратко, да би камата на кредит за куповину непокретности била призната у текућем периоду као порески трошак, морају бити испуњени следећи услови:

  • узети кредит је у узрочно-последичној вези са приходом који порески обвезник оствари од обављања делатности,
  • камата је плаћена,
  • камата не повећава трошкове улагања.

Књижење се врши у колони 13 Пореске књиге прихода и расхода – остали расходи.

Камата на приватни кредит

Уколико предузетник део свог приватног стана користи у пословне сврхе и за његову куповину је подигао приватни кредит, камата на овај рачун може се рачунати и у трошкове. Услов је да се одреди одговарајући део камате који се односи на посао. Висина камате која се укључује у трошкове обрачунава се сразмерно површини стана који се користи у пословне сврхе према укупној површини стана. У овом случају, да би се камате укључиле као пореско признати трошак, треба имати на уму уредну документацију у вези поделе стана за приватне и пословне сврхе, кредитну документацију и стварну исплату камате. Поред тога, када предузетник узме приватни кредит, који се у потпуности користи у пословне сврхе (нпр. куповина машина, рачунара), онда камата такође може представљати трошак који се одбија од пореза. У овој ситуацији биће потребно само правилно документовати сврху кредита, а камата се може сматрати пореским трошковима.