Нема датума издавања на рачуну и право на одбитак ПДВ-а

Пореска Служба

Основни документ који даје право на одбитак ПДВ-а је фактура. Закон о порезу на додату вредност описује који елементи морају бити укључени у фактуру. Стога међу пореским обвезницима може бити недоумица да ли недостатак датума фактуре искључује право на одбитак ПДВ-а? Одговорите у чланку!

Обавезни елементи фактуре

Како треба да изгледа типична фактура регулисано је Законом о порезу на додату вредност. На основу чл. 106е став. 1 фактура треба да садржи, између осталог:

  1. Датум издавања;
  2. редни број из једне или више серија који јединствено идентификује фактуру;
  3. име и презиме или имена пореског обвезника и купца добара или услуга и њихове адресе;
  4. број којим је порески обвезник идентификован за пореске сврхе, у складу са тачком 24 (а). и;
  5. број којим је купац добара или услуга идентификован за потребе пореза или пореза на додату вредност под којим је примио добра или услуге.

Обавезни елемент рачуна је датум издавања. Проистиче директно из садржаја Закона о ПДВ-у.

Нема датума издавања на рачуну и право на одбитак ПДВ-а

Као што је опште познато, основно право активног пореског обвезника је могућност одбитка претпореза који произилази из фактуре куповине. Као што је јасно из садржаја чл. 86 сец. 1. Закона о ПДВ-у, услов је да постоји однос између расхода документованог фактурама и пословне делатности која је предмет ПДВ-а.

Доктрина наглашава да уколико се покаже наведена корелација и поред тога порески обвезник има фактуру која потврђује трансакцију, идентификује и продавца и купца и прецизира предмет продаје, порески обвезник ће имати право на одбитак ПДВ-а. Пореском обвезнику се такво право не може ускратити због техничких грешака у фактури мањег значаја – као што је, на пример, недостатак датума издавања на рачуну. Уколико фактура садржи податке који укључују идентификацију субјеката и предмета трансакције, као и утврђивање пореске основице и износа пореза, недостатак датума фактуре не искључује право на одбитак улазног ПДВ-а, чак и ако садржи мању грешку. Овакав начин тумачења прописа представљају и порески органи. Као пример, вреди поменути појединачно тумачење директора Државне пореске информације од 24. августа 2017. број 0114-КДИП1-3.4012.170.2017.2 Грађанског законика:

„У разматраној ситуацији, грешке у фактурама које испостављају извођачи Подносиоца захтева не односе се на податке из члана 106е ст. 1 (8-15) Закона (односно податке о количини, цени, вредности, стопи и износу). пореза на предмет трансакције), али на податке Подносиоца захтева, датум издавања датума испоруке или завршетка испоруке добара или извршења услуге или назив робе или услуге Фактуре са таквим грешке имају технички недостатак, који, међутим, не искључује тачну идентификацију купца добара, а истовремено је ирелевантан за висину пореске обавезе.

Дакле, не може се закључити да издавање рачуна на начин описан у пријави лишава Подносиоца захтева права на одбитак износа претпореза који из тога произилази.

Укратко, Подносилац захтева има право на одбитак претпореза са неисправно испостављене фактуре, чији недостаци се отклањају исправком, у роковима предвиђеним Законом, односно наведеним у чл. 86 сец. 10. и 10.б Закона, чак и ако подносилац захтева не добије исправку потписану од стране издаваоца рачуна, јер такви технички недостаци не утичу на могућност одбитка пореза који наплаћује подносилац захтева, а испуњава услове из чл. 86 сец. 1 Закона“.

Сумирајући наведена разматрања, треба констатовати да техничка грешка, а то је недостатак датума фактуре, не лишава фактуру вредности документа на основу којег је могуће одбити претпорез. Недостаци у виду ненавођења датума издавања на фактури треба да се исправе на основу исправне напомене. Подсетимо само да је сходно чл. 106к параграф. 1. Закона о ПДВ-у, купац добара или услуга који је примио фактуру са грешкама, осим грешака у подацима из чл. 106е став. 1 тачке 8-15 (тј. битни елементи), може издати фактуру која се зове исправка.

Пример 1.

За куповину добара порески обвезник је од купца добио фактуру са ПДВ-ом на којој, међутим, није наведен датум издавања. Ипак, на фактури су биле све остале материјалне ствари.

У овом случају, порески обвезник има право на одбитак ПДВ-а који произилази из фактуре. С друге стране, недостатак датума фактуре треба исправити корективном напоменом.

Недостатак датума фактуре и питање трошка пореза

Вреди напоменути и могућност признавања расхода документованог фактуром која не садржи датум издавања у пореским трошковима.

С тим у вези, на почетку се треба осврнути на пропис о вођењу пореске књиге прихода и расхода. У складу са § 12 сец. 3 тачка 1 горенаведеног уредбе, основ за упис у књигу су књиговодствени ваучери, који су, између осталог, фактуре, ПДВ РР фактуре, рачуне и царинске исправе, у даљем тексту фактуре, издате у складу са посебним прописима.

Као иу случају ПДВ-а, техничка грешка у виду непостојања датума издавања не би требало да резултира категоричком немогућношћу да се у трошкове укључи издатак који је потврђен таквом фактуром. Ако остали елементи фактуре показују да настали расход има узрочно-последичну везу са обављеном активношћу и да је усмерен на генерисање прихода или одржавање или обезбеђивање извора прихода, онда он испуњава све критеријуме који омогућавају да се препозна да се бавимо са трошком који се одбија од пореза.

Нажалост, постоје и тумачења неповољна за пореске обвезнике. Директор Државне пореске информације је у тумачењу број 0114-КДИП3-1.4011.451.2017.1.ЕС од 08.02.2018.године навео да:

„Чињенице изнете у пријави показују да Подносилац захтева користи услугу Гоогле АдСенсе у свом пословању, која се састоји у томе да другим људима, компанијама, институцијама даје простор на веб страницама Подносиоца пријаве у рекламне сврхе. Подносилац пријаве сам генерише фактуру преузимањем то од Менаџера оглашавања. Подносилац пријаве нема могућност да сам унесе датум издавања и он се не генерише аутоматски на преузетом документу. На фактури се само приказује датум плаћања, начин плаћања и ИД плаћања, што вам омогућава да проверите за шта је наплаћена такса.

Са горе наведеним прописи показују да фактура апсолутно треба да садржи, између осталог, Датум издавања. "

С обзиром на то да фактура коју држи Подносилац захтева за купљене огласе не садржи датум издавања, Подносилац пријаве нема право да је унесе у књигу пореских прихода и расхода.

Имајте на уму да се датум фактуре који недостаје мора исправити што је пре могуће. У супротном, пореска управа може довести у питање могућност укључивања издатака потврђених таквом фактуром у КПиР.