Учесталост плаћања аконтације пореза на доходак

Пореска Служба

Предујмови за плаћање пореза на доходак физичких лица могу се појавити код пореских обвезника који воде пореску књигу прихода и расхода. Порески обвезници који воде посао који подлеже пореској скали или паушалном порезу могу да бирају између неколико алата који подржавају избор најбољег периода поравнања унапред или могућност плаћања по смањеном износу. Колика може бити учесталост плаћања аконтација пореза на доходак? Одговор у наставку.

Учесталост плаћања аванса - три опције

Порески обвезници чије делатности подлежу пореској скали или паушалном порезу имају могућност уплате аконтације пореза на доходак:

  • месечно,
  • за квартални период,
  • на поједностављен начин

Месечна учесталост исплате аванса

Законодавац је пореским обвезницима оставио само стандардну месечну учесталост плаћања аконтација пореза на доходак (ако порески обвезник не изабере другу опцију, онда се и након покретања бизниса и након промене облика опорезивања, месечне аконтације додељују пореском обвезнику као подразумевано) и доступна без икаквих услова за све врсте пореских обвезника.

Учесталост авансних плаћања и мали порески обвезници

У 2018. под малим обвезником пореза на доходак (опорезив порезом на доходак физичких лица) подразумева се лице које води бизнис чији приход од продаје, укључујући износ ПДВ-а, није прелазио 1.200.000 евра у претходној пореској години, односно 5.176.000 злота. У случају претходне године, односно 2017. године, ако укупна бруто продаја пореског обвезника који обавља пословну делатност није прелазила 5.176.000 ПЛН, онда ће у 2018. години и даље имати статус малог пореског обвезника, па ће тако моћи да бира могућност уплате у датој пореској години једном квартално аконтације ПИТ.

Тромесечна учесталост аванса

Само мали порески обвезници и они који започињу пословну делатност имају привилегију да једном квартално уплате евентуалну аконтацију пореза на доходак. Порески обвезник који се определио за тромесечну учесталост плаћања аконтације дужан је да надлежној пореској управи поднесе обавештење о адреси пребивалишта у виду:

  • промене електронског ЦЕИДГ-1 обрасца,
  • извод на папиру о избору метода тромесечног аванса,
  • електронска декларација преко ЕПУАП платформе.

Порески обвезници који већ послују и мењају до сада плаћене месечне аконтације пореза на доходак на тромесечну учесталост аванса морају доставити горенаведене обавештења до 20. фебруара године у којој желе да уплате авансе по измењеном обрачунском периоду.

С друге стране, обвезници који намеравају да региструју своју делатност дужни су да пренесу наведене обавештење на дан који претходи почетку рада, а најкасније на дан стицања првог прихода из делатности. Наравно, код ових пореских обвезника довољно је да на електронском ЦЕИДГ-1 обрасцу означе тромесечне аконтације приликом регистрације пословања. Ако то, међутим, учине касније, промене ће извршити као и порески обвезници који настављају свој посао.

Плаћање аконтација сваког квартала се састоји од плаћања аконтације пореза на добит до 20. дана наредног месеца који следи за кварталом, односно до 20. априла за први квартал 2018. године, до 20. јула 2018. године за други квартал 2018. године итд. Такође вреди напоменути да изабрани метод тромесечног плаћања аванса важи у години у којој је изабран, али и наредним годинама. Уколико обвезник жели да одустане од поступка тромесечне уплате аконтације, онда поново мора да поднесе обавештење надлежној пореској управи због адресе пребивалишта о одустајању од тромесечног начина плаћања аконтације пореза на доходак.

Учесталост плаћања аванса и поједностављеног аванса

Порески обвезници који су остварили приход од пословне активности у износу већем од 3.089 ПЛН у претходној години и пре 2 године, моћи ће да искористе поједностављене авансе пореза на доходак. С друге стране, порески обвезници који у претходној и пре две године нису прекорачили приходе исказане у годишњој пореској пријави у износу од 3089 ПЛН неће моћи да користе опцију плаћања аванса на поједностављен начин.

Дакле, поједностављени аванс не може да се плати од:

  • порески обвезници који су започели пословање у пореској години или години која претходи пореској години,

  • порески обвезници који су започели посао пре 2 године, али нису показали годишњи приход већи од 3.089 ПЛН у претходној години или су остварили порески губитак,

  • порески обвезници који су започели своју пословну активност пре 3 или више година, али нису показали годишњи приход већи од 3089 ПЛН у последње две године, или који су остварили порески губитак.

Поједностављени аванси се плаћају само за месечне периоде за наредне године, осим ако порески обвезник не жели да одустане од овог облика плаћања аконтације. До такве оставке може доћи тек следеће године, до 20. фебруара. Поједностављени аванси се исплаћују у фиксном износу током целе године, а утврђују се на основу прихода из последње две године.