Врсте фактура које се јављају у привредном промету

Пореска Служба

У пословним трансакцијама можемо пронаћи различите врсте фактура. Како препознати да ли примљена фактура од извођача садржи све потребне елементе и да ли је могуће одбити ПДВ са дате фактуре? Објашњење у чланку испод!

Израда фактуре

Фактура је документ који садржи податке о трансакцији, у зависности од врсте фактуре, разликују се по одређеним елементима. Рачун у складу са чл. 106 (1) Закона о ПДВ-у треба да садржи најмање следеће елементе:

 • Датум издавања,
 • редни број који јединствено идентификује фактуру,
 • име и презиме или имена пореског обвезника и купца и њихове адресе,
 • НИП број продавца и купца (осим ако купац није приватно лице, овај број није обавезан)
 • датум извршења или завршетка испоруке и датум пријема уплате,
 • назив (врста) робе или услуге,
 • мера и количина (број) испоручене робе, обим извршене услуге,
 • јединична цена робе или услуге (нето),
 • износе попуста или снижења цена, рабате за превремено плаћање,
 • вредност испоручене робе, извршене услуге без износа пореза (нето),
 • Пореска стопа,
 • збир нето продајне вредности, подељен на промет који подлеже појединачним пореским стопама и промет ослобођен плаћања пореза,
 • износ пореза на збир нето продајне вредности, рашчлањен на износе који се односе на појединачне пореске стопе,
 • укупан износ дуга.

Врсте фактура

ПДВ фактура - је најпопуларнији документ који потврђује продају или куповину.
На основу такве фактуре, активни обвезник ПДВ-а често користи опцију одбитка ПДВ-а, али треба имати у виду да то не може увек да се уради.
На основу чл. 88. Закона о ПДВ-у, смањење пореза не треба вршити у случају стицања, између осталог:

 • услуге смештаја и угоститељства
 • трансакција документована фактуром не подлеже порезу или је ослобођена пореза
 • издате фактуре, корективне фактуре или царинска документа:
  * идентификовати активности које нису обављене
  * дају износе који нису у складу са реалношћу
 • Умањење износа излазног пореза не односи се на обвезнике који нису регистровани као активни обвезници ПДВ-а
 • Фактура је без одобрења продавца

Фактура без ПДВ-а – такву фактуру издају субјекти субјективно или објективно ослобођени плаћања ПДВ-а, треба имати на уму да у случају ослобођења због врсте делатности фактура мора, у складу са чл. 106е став. 1. став 19. садржи одредбу на основу које порески обвезник примењује пореско ослобођење.

Поједностављени рачун - На основу члана 106е ст. 5 птс 3 Закона о ПДВ-у, ако износ трансакције не прелази 100 ЕУР у пољској валути 450 ПЛН, порески обвезник може издати поједностављену фактуру, осим за:

 • продаја путем поште са територије земље и продаја путем поште унутар територије земље
 • продаје за које на рачуну није наведен порески идентификациони број
 • снабдевање робом унутар Заједнице
 • испоруку добара и услуга субјектима из држава чланица (осим Пољске), када је купац дужан да плати порез.

Фактура за маржу – ову фактуру могу издати продавци туристичких услуга, уметничких дела, половне робе, колекционарских предмета и антиквитета.
Маржа фактура је повољно решење за продавца јер ПДВ не плаћа на целокупну вредност трансакције, већ само на износ марже.
Ако купац добије фактуру са ПДВ-ом, маржа не може одбити улазни ПДВ.

РР ПДВ фактура – ​​у складу са чл. 118 Закона о ПДВ документује трансакције између активног обвезника ПДВ-а и пољопривредника паушала. Ова фактура се значајно разликује од осталих фактура по томе што је издаје купац, у два примерка, од којих добављач добија оригинал, а купац копију. Рачун треба да садржи назнаку да се ради о ПДВ РР рачуну и изјаву добављача пољопривредних производа у следећем тексту: „Изјављујем да сам пољопривредник паушал ослобођен плаћања пореза на добра и услуге у складу са чл. 43 сец. 1 тачка 3 Закона о порезу на добра и услуге. Пољопривредник паушал - пољопривредник који снабдева пољопривредне производе из сопствене пољопривредне делатности или пружа пољопривредне услуге, који је ослобођен ПДВ-а, што је регулисано одредбама Закона о ПДВ-у, чл. 43 сец. 1 бод 3. Авансна фактура – ​​то је рачун који се издаје када се део накнаде плати пре испоруке робе или извршења услуге. Из фактуре произилази обавеза измирења ПДВ-а по пријему уплате.

Коначна фактура - је документ којим се завршава дата трансакција. Означава преостали износ за плаћање и износе који су већ плаћени на основу издатих рачуна за учешће. Ако се авансни рачуни односе на укупну вредност поруџбине, више није потребно издавати коначну фактуру.
На основу чл. 106ф став. 3 Закона о ПДВ-у, коначна фактура треба да садржи и списак авансних бројева фактура издатих пре испоруке добара или извршења услуге.

Рачун за исправку – то је фактура која се користи за исправљање грешака у оригиналној фактури.
На основу члана 106ј ст. 1 исправну фактуру треба издати у случају:
1) је одобрено смањење цене у виду попуста,
2) су одобрени попусти и снижења цена,
3) су добра и амбалажа враћени обвезнику,
4) је купцу надокнађен у целости или делимично,
5) је цена повећана или је дошло до грешке у цени, стопи, износу пореза или било којој другој ставци на рачуну

Ова фактура мора да садржи реч „Фактура за исправку” или „Исправка” као и образложење за исправку.
Приликом издавања исправне фактуре увек је вредно имати рачун од извођача.

Предрачун – служи као информација о цени робе или услуге. Треба имати на уму да то није књиговодствени документ и да није укључен у регистре ПДВ-а, ни у КПИР ни у регистар прихода.