Нема периода обрачуна на фактури за комуналије и ПДВ

Пореска Служба

Када воде посао, предузетници се сусрећу са различитим врстама докумената. Међу њима су прилично чести рачуни за режије, у којима излагач није навео период обрачуна. Како онда поступити по питању одбитка ПДВ-а?

На основу чл. 19 став 1. тачка 13. Закона о ПДВ-у, пореска обавеза по ПДВ-у у случају:

  • снабдевање електричном енергијом, топлотом или хлађењем као и линијским гасом,
  • пружање телекомуникационих и радиокомуникационих услуга, у складу са чл. 18,
  • пружање услуга наведених у тач 140-153, 174 и 175 Анекса 3 Закона;

настаје истеком рока плаћања наведеног у фактури или у уговору.

Како произилази из наведених прописа, де фацто само датум плаћања утиче на одбитак ПДВ-а. Обрачунски период на који се фактура односи за потребе ПДВ-а овде је ирелевантан.

Међутим, упркос свему, не смете заборавити да се издатак мора прописно документовати. Предузетник ће тада моћи да умањи улазни ПДВ за улазни ПДВ приказан на фактури у периоду у који пада датум плаћања који произилази из фактуре или у једном од два наредна периода поравнања.

У таквој ситуацији важно је да предузетник затражи од излагача исправку рачуна и назнаку периода обрачуна, што ће га заштитити од могућих непријатних последица од стране пореске управе.

На фактури такође може недостајати датум доспећа. Како онда да поступите? Ако поред фактуре порески обвезник има и уговор и он садржи податке о датуму плаћања, онда се може ослонити на њега.

Међутим, када су такве информације двосмислене или једноставно не произилазе из закљученог уговора, на њих се не може ослонити.

Тада порески обвезник треба да примени општа правила одбитка ПДВ-а, односно у обрачуну за период у коме је примио фактуру или у обрачуну за један од наредна два обрачунска периода.