Умањивање доприноса за социјално осигурање за предузетнике – како то искористити?

Служба

Отказивање потраживања због неуплаћених доприноса

Дана 15. јануара 2013. године ступио је на снагу Закон од 09. новембра 2012. године о поништењу осталих потраживања због неуплаћених доприноса лица која обављају непољопривредну делатност. Ове одредбе су од посебног значаја за обвезнике који нису уплатили доприносе у периоду од 1. јануара 1999. године до 28. фебруара 2009. године.

За увођење горе наведених Од јула 2011. године на предлог закона се пријавила Унија предузетника и послодаваца. Проблеми са доприносима настали су због недоследности у прописима. Према првобитном ставу ЗУС-а, обвезници који обустављају пословну делатност нису били у обавези да плаћају доприносе. 2009. године, међутим, Фабрика је променила позицију, наплаћујући предузетнике огромне износе заосталих обавеза са каматама.

На срећу предузетника, од ове године је могуће поднети захтев за отпис таквог дуга. Штавише, канцеларије неће истраживати који су дугови настали због стварних нетачности, а који долазе од непоузданих платиша.

Ко може имати користи од укидања?

Пре свега, група лица која захваљујући Закону могу да избегну неопходност враћања дугова су предузетници који су у периоду од 01.01.1999. до 28.02.2009. осигурање од незгоде за непољопривредну делатност. Поред тога, одредбе обухватају и наследнике и трећа лица против којих је ЗУС донео решење о преносу одговорности за обавезе исплатиоца због неуплаћених доприноса за сопствено осигурање у наведеном раздобље.

Дакле, како из наведеног произилази, откуп по Закону ће се састојати од заосталих обавеза по основу неплаћања обавезног пензијског, инвалидског, несрећног, здравственог и фонда рада осигурања у периоду од 01.01.1999.године до 28.02. , 2009. Поред тога, амнестија ће покрити камату за кашњење у плаћању обрачунату на премије, накнаде за продужење рока, додатне накнаде, трошкове опомене и трошкове извршења.

Поред тога, порески обвезник који жели да искористи амнестију не може на дан доношења решења о откупу имати потраживања која не подлежу том откупу, осим доприноса који доспевају за период до 31.12. , 1998. заостале обавезе које не подлежу откупу, до 12 месеци од дана важења одлуке којом се утврђују услови за откуп или у року који произилази из уговора закљученог ради расподеле дуга на рате.

Како искористити укидање?

Да би предузетник поднео захтев за отпис дуга, требало би да почне са подношењем потребних докумената ЗУС-у.

У случају пореског обвезника који на дан 1. септембра 2012. године и на дан подношења пријаве ЗУС-у не обавља пословну делатност, довољно је поднети захтев за отпис заосталих обавеза. Наравно, услов за прихватање документа биће његово правилно попуњавање.

С друге стране, дужници који су обављали или пословали на дан 1. септембра 2012. године и/или у време подношења документације друштву за осигурање, биће у обавези да доставе:

  • попуњен захтев за отпис заосталих обавеза,
  • попуњени „Образац информација које треба дати приликом подношења захтева за де минимис помоћ“
  • попуњен „Образац информација које даје подносилац – у случају подношења захтева за де минимис помоћ у пољопривреди или рибарству“
  • изјаву која садржи информације неопходне за одређивање категорије рејтинга,
  • потврде/декларације о додељеној де минимис помоћи или изјава о непримању мале помоћи.

Све потребне формуларе порески обвезник може пронаћи на сајту ЗУС-а, а у случају људи који преферирају традиционалнију руту - у просторији за корисничку подршку у свакој јединици погона. Поред тога, ЗУС је, у циљу олакшавања и лакшег коришћења амнестије, припремио посебне информативне летке - за обвезнике који су престали са радом пре 1. септембра 2012. године и за оне који су у том тренутку још увек пословали или су у то време били у функцији. од подношења пријаве.

За обвезнике су важни и рокови за подношење горе наведених докумената. Опште правило даје предузетницима рок до 24 месеца од дана ступања на снагу акта – односно од 15. јануара 2013. године. Међутим, у случају таквих пореских обвезника којима је ЗУС, након ступања на снагу закона, донео решење да:

  • подлеже обавезном социјалном осигурању,
  • износ дуга по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за период од 01.01.1999.године до 28.02.2009.
  • преношење одговорности на наследника или треће лице,

моћи ће да поднесе пријаву у року од 12 месеци од дана правоснажности одлуке, осим ако првобитни рок од 24 месеца није дужи.